-
№ 1013

Болгарскіи разговорник за оныѧ, кои обычатъ да се навыкнՃуватъ да говоратъ гречески / Сочиненъ трՃудомъ В. Г. Фѡтінова.

Автор: Фотинов, Константин Георгиев ок. 1790-1858
Година: 1845 г.
Град: Смирна
Издателство: Типография А. Дамианова
Страници: 81
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 2
Бележка:

Описание

В кн. тяло с B91036 и инв. № 11154 има две загл.: Болгарскіи разговорник ... и Психология или душесловие... (стар инв. № 13940 и стара сигнатура 1844-101).; На кн. с B91036 липсва загл. стр. и предговор.; Църковно-славянски букви; 2 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 7672, с. 361.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 118, с. 128.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 749-750; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 674;

Съдържание

Болгарскіи разговорник за оныѧ, кои обычатъ да се навыкнՃватъ да говоратъ гречески
Разговори
Разговоръ 1 / Діалогос 1
2. За ставѧнѣ / Дїа ндамѡсїн
3. За поздравленїе / Дїа епіскепсїн
4. За ТъргՃванѣ / Дїа Емборевма
5. За КՃпՃванѣ / Дїа Псѡнїсїн
6. За ОбѣдՃванѣ / Дїа Геѵматїсма
7. За Странствованїе (За иденѣ) во Фїлїбе / Дїа Таксиді ис ФілїппՃполін
8. За пՃтешествіе въ Цари-градъ / КѡнстантїнՃполїн таксидїон
9. За временно разговаранѣ / Пері керՃ сѵномїліас
10. За Дневнословіе / Дїа Имерологїон
11. За ПисՃванѣ / Дїа Грапсімон
12. Разны разговорки / Дїафори сѵномїліе
Записи, или Записки // Сѵналлагматіке, ити Поліцe
Примѣри за Записи // Парадигмата діа Сѵналлагматікас
Инакъ // Аллеѡс
Инакъ // Аллеѡс
Споредъ дрՃгїй начинъ // Кат аллон тропон
Примѣръ за втора // Парадигма дїа Дефтеран
Прим. за Трета // Пар. дїа Трітин
Примѣръ за подписՃванѣ // Парадигма дїа Ѵпографин
Инакъ // Аллеѡс
Примѣръ за отвъде подписՃванѣ // Парадигма дїа опїсѳен ѵпографин
Вторый + отвъде подпись // Дефтера + опїсѳен ѵпографи
Запись за самаго издателѧ // Сѵналлагматїки дїа тон ідїон екдотин
Записи за опредѣленно време // Сѵналлагматїки дїа діорїзменон керон
Инакъ // Аллеѡс
Инакъ кога є сама безъ в҃ и г҃ / Аллеѡс, отан ине мони хѡріс а҃, ке в҃-ас
Примѣръ за Принимателѧ // Парадигма пері тՃ пѡс препи на ѵпогрфете о Дехоменос
Примѣръ за Исплащанѣ Записки // Парад. дїа Ексофлисін Сѵналлагматїкис
Примѣръ за Записка ВзаимнопорՃчигельна (Единъ за дрՃій кефилъ) // Парадигма дїа Сѵналлагматїкин Аллиленгѵон (о енас ме тон аллан кефилис)
Заповѣдь за плащанѣ // Енидалма Плирѡмин
(Примѣръ) / / (Парадигма)
(ДрՃгїй Прим.) // (Аллон Парадигма)
Доказательства // Аподиксис
Примѣри за доказательства // Парагигмата дїа аподиксис
ДрՃго // Алли
ДрՃго // Алли
ДрՃго // Алли
Обѧзательства // Омологїе
Прим. за обѧзательства // Парад. дїа Омологіас хреѡстїкас
ДрՃго безопредѣльно // Алли анеф проѳесміас
ДрՃгъ начинъ // Алли кат аллон тропон
ДрՃго за Стока // Алли дїа Прагматіан
ДрՃго за ПорՃчительство // Алли ме Енгіисін дїа хримата ке прагматіан
ПорՃчительство особно // Енгѵитирїон дїа даніон ис трітон
Безопасность за порՃчительство // Асфалїстїкон прос енгіисїн
Обѧзательство сосъ Залогъ // Омологіа ме енехирон
Писма
Уничтожительно писменно за изгՃбенно Обѧзательство
Писмо, съ кое содрՃжавашъ издана Записка