-
№ 1053

Различна поՃчителна наставленїѧ / Сочиненнаѧ іеромонахомъ Іѡакімомъ хаџи. Настоѧнїемъ же почтенороднагѡ господара Нешы Марковича родомъ ѿ Кратова. Въ БՃдинѣ градѣ, Печатано при Кралевскомъ Оуніверсїтетѣ писмены Славено-сербскїѧ печатни. 1819.

Автор: Кърчовски, Йоаким
Година: 1819 г.
Град: Будапеща
Издателство: Типография Кралевска университетска
Страници: 320
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:

Описание

Съдържа: Помѧни г҃сди всѣхъ православныхъ (Списък на спомоществователи (87), от които са събрани 2264 гроша)), с. 3-8 ; Видѣнїе С҃тагѡ Василїа, с. 1-2 ; Откъси от различни слова и сказания, предимно от св. Йоан Златоуст, от Маргарит и др., с. 2-26 ; Изречения от Евангелието (на черковно-славянски език) и тълкования (на български език) и няколко изречения от Апостола и Апокалипсиса с тълкования, с. 69-190 ; Откъси от различни слова и сказания, с. 190-216 ; Толкованїе на молитвՃ Г҃сдню, с. 216-234 ; Часть перваѧ ѡ храмѣ бжественномъ и сщенныхъ сосՃдѣхъ, и ѡ одеждахъ егѡ (Въпроси и отговори на руски език, понякога и с български превод и с тълкования на български език), с. 234-260 ; Слово стагѡ Іѡанна злато Ճстагѡ зарадъ покошнїи, санки засегашнїи хрстїани, какѡ и защо нечисто живеатъ, с. 260-266 ; Изречения от Евангелието с тълкования, с. 266-268 ; Ѿ Ѱалтирь малѡ по Ճченїе и сказанїе, защо многՃе таѧ книга высока, и казՃе за аггли, и за человѣцы; а повыше за Бга саваѡѳа, и за мՃки Хр҃стовы, с. 268-282 ; Изречения от различни книги на Св. Писание, понякога с тълкования, с. 282-310. [abstract] Екземплярът от Централна библиотека на БАН (с В129329 и инв. № 5917-1949) има два допълнителни листа (от хартията, на която е печатана книгата) в края. На последния има приписка: "Сиѧ толкование на велчо абаџи : зего за гро/ш/ь : 20 фер/о/це лето : 3 сене ... 1828 месецъ марта на : 10 :". И по-надолу: "Денъ", "Палїю Велю", "1829 денъ", "Апрїлїа денъ 20 :", "20 грՃсъ".; В екземплярът от библиотеката на Етнографския инстиут (с В129342 и инв. № 16435-1951) също има два допълнителни листа (при предната и при задната корица) с приписки.; На допълнителния л. 1 се чете: "Сия книга зимасе отъ христоте тушата отъ Самоковъ зеймая ...ойчовъ синъ боне карацинъ отъ село балчинъ ... да се знае когкупе цаната земана за 40 - гроша", малко по-надолу със същия почерк: "въ това вре ... прѣзъ тая година земена на 1880 годи. 7-день презь септеврия задасе поучаваме сосъ тая книга и нашите родителѣ писувамъ въ нея стойчо коле...ванъ ...".; На гърба на допълнителния л. 1, със същия почерк: "лето 187. год... пописува това писмо да се знае ... рука положи архиепископа нашего досетея самоковски окрукь митрополить на октоврия на 9 = день поп боне ерея попа презвитера и за нашите родителѣ се потписувать да се знаять кой са мой отьць стойчо и матерь е его тона и моето чадо сердечно стана роди се вь тоя месець на октврия на 7-день лето 1879 -. година зе ... ...кь тоя чинь на ... =. година кога бехь [зачертано] и кога се ста... сопрожница на декеврия на 16-ден лето ... = година".; На гърба на заглавната страница има рисунка - образ на светец.; На л. 2 с друг почерк е оставена друга приписка: "енорииски свящ. ... родом от с. Бълчинъ служащ. при црьква ... нова святи Ап. Петарь и П. Да се знае кога се освети новата цръква на хилядо осам... и осамдесе и пета г. Месецъ октамври 5 -и на 1885 ... д. оть ... Митрополить Д. Д. самоковски и ерогяконъ анания рилски воспитаник и служащ. Священици сващ. Хр. дашинь свещ. димитрия диканецо свещ. даркевя свещ. ... мята оть гр. самоков. оть селата свещ. стоил. георги перов оть попо ... свещ. диканя илия христо п. оть долна дикана оть п[о]п янко ... оть червен брагъ поп иовань поп анастасе от гр...ци свещанакъ ...лов. свещ. сера... ермонахь оть калкова ... свещ. Петръ и георги оть ... оть студена ... свещ. георги попь п[о]п кръсто оть ...чане свящ. георги служащи беха вь црквата сви / ап. петарь и павель тизи свещѣници беха облечени да се знае колко има ... души и 3000 ... 1885 гд. 5-и пети октомври с. Бьлчинь".; Книгата е печатана с църковно-славянски шрифт.; Иждивител: Нешо Маркович, родом от Кратово.; Спомоществователи:; 1 екземпляр в ЦБ БАН.; 1 екземпляр в Библиотеката на Етнографския институт с музей.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 4921, с. 228.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 10, с. 17-18.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 411-412.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 374.

Съдържание

Различна поՃчителна наставленїѧ
Помѧни Г҃ди всѣхъ православныхъ
Видѣнїе С҃тагѡ Василїа
Сказанїе ѿ с҃тагѡ писанїа радъ седмъ с҃тыхъ аг҃гелахъ
Слово и сказанїе с҃тагѡ Іѡанна златоՃстаго, защо хр҃стїани не держат чисто вѣра истиннаѧ
Слово ради кой терпи бѣди и неволи нахожда спасенїе
Ѿ книга Маргарітъ
Вѣра Б҃жїа
Ѿ Іѡаннѣ Б҃гословѣ
Ѿ ЗлатоՃстагѡ
Еѵаггелїе
Слово многՃ хՃбаво за хр҃стїани
Слово заради кои се каѧтъ и сакаѧтъ спасенїе
Слово заради зависть
СказՃетъ златоՃстъ ради Лазарѧ
Слово заради страшенъ сՃдъ
Слово зарадъ сосъ оумѡ щосогрѣшаме
Слово заради с҃тое причащенїе
Слово ѡ чՃдесе много оудивителнѡ
Какѡ се порщаватъ грѣхове на с҃тое изповѣданїе
Вси хрїстїани дазнаѧтъ какво дасе молѧтъ Б҃гՃ
Ѿ ЗлатоՃстагѡ
Ѿ слова Василїа великагѡ
Великїи с҃тіи церковнїи казՃватъ
С҃тый пророкъ Данїилъ, видѣлъ образъ
С҃тый Іѡаннъ ЗлатоՃстый писՃе
Какво ѕвѣздата водила Волсвите
И с҃тый Ап҃слъ Паѵелъ дՃма
ЗлатоՃстагѡ слово на сички хрс҃тїани
Слово заради прес҃тыѧ Б҃дцы
Слово ради поՃченїе оу цр҃кви
Слово ради с҃таѧ недѣлѧ сирѣчь Воскресенїе
Слово зарадъ които ищатъ даса богаты
СлՃшайте какво заповѣдՃе Хр҃стосъ намъ
ПоՃченїе на сички хрїстїани, ѿ ст҃ое писанїе, за ради Евреите
СлՃшайте какво влази дїаволъ оу чл҃ци оутіѧ що нематъ чиста и жива вѣра
За тіѧ щоги мՃчи дїаволъ на мс҃цы
Секи чл҃вѣкъ кои е богатъ, онъ е малечокъ на дՃховнїй возрасть бой
Иносказателно:
Слово зарадъ Адама и Еѵы
Миръ м҃лсти всѣхъ благихъ ко Гс҃дՃ
Ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстаго: кой неси ѡставы свое имѣнїе зарадъ Хр҃ста
Ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстаго, зарадъ каквосе раждатъ ч҃лвѣцы
Слово зарадъ вѣчна мՃка
Ст҃агѡ Іакѡва брата Б҃жїа
Слово за оусопшихъ ст҃ыхъ о҃цъ
Толкованїе на молитвՃ Г҃сдню
Б҃дце д҃во; радՃйсѧ; Толкованїе
Сѵмволъ с҃тыѧ православныѧ вѣры; толкованїемъ изѧснено
Слово ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстагѡ щоса должни сички хр҃стїани, и кой даровы да приносатъ на Б҃га
Часть перваѧ ѡ храмѣ Б҃жественномъ и с҃щенныхъ сосՃдѣхъ, и ѡ одеждахъ егѡ
Слово ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстагѡ зарадъ покошнїи санки засегашнїи хр҃стїани
Кои то книги читатъ можатъ да наидатъ патъ за спасенїа
Ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстагѡ, слово ѕѣло полѣзно
Слово ст҃агѡ Їѡанна ЗлатоՃстагѡ които терпи скорбы, той може дасе спасе
Зри щое даръ и слՃжба чиста БогՃ