-
№ 1060

Православное ѹченіе или сокращенно хрїстїанско богословїе, сочинено на рՃсски ѿ приснопамѧтнаго митрополита московскаго Платѡна въ 1764 година : Нынѣ же преведено на български и издано, позволенїемъ и ѽдобренїемъ свѧтыѧ великїѧ Хрїстовы церкве, въ полза н

Автор: Платон, митрополит Московски; Иларион Макариополски митрополит Търновски 1812-1875 прев.
Година: 1844 г.
Град: Цариград
Издателство: Патриаршеска печатня
Страници: 272
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 12
Бележка:

Описание

Мото: Всѧко писанїе богодՃхвенно и полезно есть ко ѹченїю, ко ѽбличенїю, ко исправленїю, къ наказанїю, еже въ правдѣ: да совершенъ бՃдетъ божїй человѣкъ, на всѧкое дѣло благое ѹготованъ; Посвещение: Х. Стоян Михалюв и Х. Йордана Х. Стоѧнова (родители на преводача); Църковно-славянски букви; Спомоществователи:; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 3220, с. 154 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 107, с. 114-115 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 285-286 ;

Съдържание

Православное ѹченіе или сокращенно хрїстїанско богословїе
Благосклонныи читателю!
Часть пьрва За естественното богопознаніе, което води человѣкъ атъ камъ Еѵа̕ггелската вѣра
§ а҃. Ѿ гдѣ наченва человѣческото познанїе
§ в҃. Доказателство, какъ есть Богъ
§ г҃. При това доказвасѧ бытїето Божїе
§ д҃. Що есть Богъ
§ е҃. Коисѫ Божїите свойства
§ ѕ҃. Сей великїй Богъ създалъ е миръ
§ и҃. За Божї-атъ промысль
§ ѳ҃. Средства на особеннї-атъ промысль Божїй за человѣкъ атъ
§ ι҃. За Богопочтенїето
§ а҃ι. Богопочтенїето сѧ дѣли на вѫтрешно и внѣшно
§ в҃ι. Богопочтенїе то не може да оустане никогда безъ възданїе
§ г҃ι. Оувѣренїе за бѫдՃщї-атъ животъ
§ д҃ι. Доказателства на повреденото наше естество
§ е҃ι. Человѣкъ не е вече въ состоѧнїето на съвьршенството
§ ѕ҃ι. Человѣкъ е виноватъ предъ Бога
§ з҃ι. Требва человѣкъ да иска средства, да бы сѧ избавилъ ѿ Божї-атъ гнѣвъ
§ и҃ι. РазՃмъ атъ человѣчески не е възможенъ да изнамѣри това средство, чрезъ кое то бы моглъ Бога да оумилостиви
Часть втора За Еѵаггелска та вѣра
§ а҃. За ѿкровенїе то
§ в҃. Свѧтое Писанїе (а҃.) е истинно то слово Божїе (в҃.)
§ г҃. Сѫщественно то съдьржанїе на св. Писанїе
§ д҃. Що е Церковь
§ е҃. Различните състоѧнїѧ на церквата
§ ѕ҃. За Церковно то гоненїе
§ и҃. Що е Сѷмволъ вѣры
§ ѳ҃. Що е вѣра
§ ι҃. За тайнството на Свѧта Тройца
§ в҃ι. Богъ сѧ грыжи и промыслѧ за свѣтъ атъ, който е създалъ, и оуправѧ всѧческаѧ премдՃрѡ
§ г҃ι. Въ създанїето си человѣкъ атъ сѧ сподобилъ превъсходна та благость Божїа (а҃.) и послѣ създанїето си, Божї-атъ промыслъ особеннѡ за себи си (в҃.)
§ д҃ι. Блажениї-атъ конецъ на человѣкъ атъ
§ е҃ι. За престѫпенье то на заповѣдь Божїѧ
§ ѕ҃ι. За первороднї-атъ грѣхъ
§ з҃ι. РазсՃждаемъ человѣкъ въ таково плачевно състоѧнїе, подпадналъ въ крайна лютость на Божї-атъ гнѣвъ
§ и҃ι. Человѣкъ ѿ само себе си немалъ сила да сѧ избави
§ ѳ҃ι. Самъ Богъ сѧ въплотилъ за человѣческото спасенїе
§ к҃. За тайнство то на въплощенїе то на Сына Божїѧ
§ к҃а. За дѣѧнїѧ та Хрїстовы
§ к҃в. За Хрїстовата крьстна смьрть
§ к҃г. Смьрть та Хрїстовата е истинна та и сама та жертва
§ к҃д. За въскрьсенѣе то и възнесенїе то Хрїстово
§ к҃е. За Второто Хрїстово пришествїе
§ к҃ѕ. За съшествїето на свѧтаго ДՃха
§ к҃з. За Апостолско то проповѣданье, и за церква та
§ к҃и. Свойства на истинна та церква
§ к҃ѳ. За правленїето церковно
§ л҃. За тайнства та
§ л҃а. Наша та церква има седемь тайнства въ новї-атъ завѣтъ
§ л҃в. Крьщенїе то е тайнство
§ л҃г. За Мѵ̈̈ропомазанїе то
§ л҃д. За причащенїе то
§ л҃е. Какъ требва да сѧ приготвѧмы за причащенїе
§ л҃ѕ. За Покаѧнїе то
§ л҃з. За Свѧщенство то
§ л҃и. За СՃпрՃжество
§ л҃ѳ. За Маслѡсвѧщенїе
§ м҃. За преданїѧ та и ѡбычаи те церковны
§ м҃а. За въскрьсенїе то на мьртвы те
§ м҃в. За блаженство то на праведны те, и за наказанїе то на ѕлы те
Часть трета За законъ атъ Божіи
§ в҃. Божї-атъ законъ показва намъ различїе то на добры те и ѕлы те дѣла
§ д҃. Що е ѡснованїе то на законъ атъ
§ е҃. Пьрва та заповѣдь
§ ѕ҃. Втора та заповѣдь
§ з҃. Третїа та заповѣдь
§ и҃. Четвьрта та заповѣдь
§ ѳ҃. Пета та заповѣдь
§ ι҃. Шеста та заповѣдь
§ а҃ι. Седма та заповѣдь
§ в҃ι. Въ осма та заповѣдь
§ г҃ι. Девѧта та заповѣдь
§ д҃ι. Десѧта та заповѣдь
За оупотребенно то правописанїе въ превода атъ
Ѡглавленіе
Расписъ на Спомоществователелы те