-
№ 1064

Болгарска аритметика / Сочинена отъ Хр. К. Сичанъ Николовъ.

Автор: Сичан-Николов, Христодул Костович хаджи 1808-1889
Година: 1845 г.
Град: Букурещ
Издателство: Книгопечатница (типография) на Йосифа Копайнига
Страници: 153
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:

Описание

Църковно-славянски букви; Кн. е с липсваща загл. стр. Липсват с. І-VІ и с. V-ХІІ.; Кн. е с празни стр., на които има бележки.; Кн. е от сбирката на Васил Стоянов; Спомоществователи:; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 6733, с. 320; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 115, с. 123-124; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 667; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 359-360;

Съдържание

Часть перва
Заради численіето (броеніето)
Приложеніе
Изѧтіе
Множеніе
Дѣленіе
За дробеніѧта
Приложеніе
Изѧтіе
Множеніе
Дѣленіе
Десетни дробеніѧ
Приложеніе
Изѧтіе
Множеніе
Дѣленіе
Ради смѣшенныте числа
Приложеніе
Изѧтіе
Множеніе
Дѣленіе
Заради силыте и корените на числата
Заради изведеніето на четвероՃголныте корени
Заради Кивическіа корень
Ради сравненіе или разность
Тройно правило
Сложено тройно правило
СодрՃжество
Правило на сокращеніето
Правило на смѣшеніѧта
Правило на размѣненіето
Описаніе рѣчеи съ цифры числiтелны
За да сѧ намѣри нѣкое число като го намысли нѣкой
Заради намѣрՃваніето колко пары иматъ троица человѣцы въ кесіите си
Описаніе родолюбивыхъ и желающихъ болгарскаго просвѣщеніѧ спомоществователеи