-
№ 1155

Краткое толкованїе на Божественныатъ храмъ на колко са въ него свѧщенны сосՃды и одежды, и на обыкновеннытѣ послѣдованіѧ, на Божественната лїтՃргіа, и на свѧтытѣ церковны Таинства. Собрано изъ различны Церковны Списатели, и сочиненно на Греческаго ѧзыка ѿ

Автор: Дарвар, Димитрий Н.; Попович, Райно Събев 1773-1858 прев.
Година: 1837 г.
Град: Будапеща
Издателство: Типография Кралевска университетска
Страници: 108
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържа и: Предисловие към любезните прочитатели, преведено от гръцки и изменено от преводача, с. 3-7; Част. 1. Заради Божествения храм, с. 9-26; Част. 2. Заради обикновените църковни правила, с. 27-32; Част. 3. Заради Божествената литургия, с. 35-79; Част. 4. Заради тайнствата, с. 80-108; Оглавление. [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; Мото: Избра Господь Сїѡна изволи и въ жилище себѣ. Ѱал. рла. Ст. 13. (Псалтир гл. 131 ст. 13.). - на 2 с.; На с. 8 има изображение на Св. Троица и стихове, а на с. 34 - изображение на Тайната вечеря със стихове.; Екземплярът с B84624 е реставриран, но е в много лошо състояние. Липсват и с. 16-21.; Вторият екземпляр на книгата е подвързан в едно книжно тяло с B85916, инв. № 7587-1951 и сигнатура 1833-18 заедно с други три заглавия - "Житие на св. Алексий ... 1833" ; "Пространно свещенно битоописание ... 1859" и "Повѣсть или поՃченіе хрістіѧнское : собрано отъ разны дՃховнопоՃчителны кныги ... 1855".; 3 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 6304, с. 298.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 48, с. 60-61.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, Абагар, 1996, 590-591.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 550-551.

Съдържание

Предисло́вїе камто̀ любе́знытѣ прочита́тели
Ча́сть а҃. Зарадѝ Боже́ственныа̀тъ Хра́мъ, и̑ свѧще́ннытѣ сосՃ́ды и̑ о̑дѣѧ̑нїѧ
Ча́сть в҃. Зарадѝ о̑быкнове́ннытѣ церко́вны пра́вила
Ча́сть г҃. Зарадѝ Боже́ственната ЛїтՃргίа
Ча́сть д҃ . Заради́ Та́инствата
Та́инство а҃. За Креще́нїето
Та́инство в҃. За Свѧто́то Мѵ́ро
Та́инство г҃. За Боже́ственното Причаще́нїе
Та́инство д҃. За Покаѧ́нїето
Та́инство е҃. За Свѧще́нството
Та́инство ѕ҃. За Жени́тбата
Та́инство з҃. За Маслоѡсвѧще́нїето
Ѡ̑главле́нїе
Погрѣ́шности