-
№ 1196

Житіе ст҃агѡ свѧщенномՃченика Харалампіа и иже съ нимъ пострадавшихъ : преведено на ѧзыкъ славеноболгарскіи и собесѣдованіе грѣшника съ Богородицею по алфавітՃ. Свѧщеннаѧ хронологіа по восточномՃ исчисленію. Напечатасѧ настоѧнїемъ и иждивенїемъ / Нїколаа

Автор: Карастоянов, Никола
Година: 1834 г.
Град: Крагуевац
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 36
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 2
Бележка:

Описание

Съдържа: Житие на св. Харалампий, с. 3-23; Молитва към св. Харалампий, с. 24-25; Събеседване на грешниците с Богородица, с. 26-29; Хронология по източното изчисление, 30-32. [abstract] С изображение на св. Троица.; Книгата е печатана с църконво-славянски букви.; С. 31-32 на екземпляр с B84544 са повредени и част от текста не се чете.; 3 екземпляра.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 4462, с. 203.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 26, с. 36-37.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 377-378.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 320-321.

Съдържание

Житіе ст҃агѡ свѧщенномՃченика Харалампіа и иже съ нимъ пострадавшихъ
Месеца феѵрՃаріа въ десѧтый день, Житїе и страданїе ст҃аго свѧщенномՃченика Харалампїа Епіскопа града магнисійскагѡ, и иже съ нимъ пострадавшихъ
Молитва СвѧтомՃ свѧщенномՃченикՃ Харалампїю
Собесѣдованіе Грѣшника съ богородицею по алфавитՃ
Свѧщеннаѧ хронологіа по восточномՃ исчисленїю