-
№ 1198

Краткаѧ свѧщеннаѧ історіа и свѧщенный катихисісъ : Напечатани одобренїемъ его свѣтлости кнѧзѧ сербскаго Милоша Ѳеодоровича Ѻбреновича: Благословеніемъ же преосвѧщеннѣйшаго Сербіи архіепіскопа и митрополіта господина Петра. Первомъ преведени изъ еллиногреч

Автор: Неофит Хилендарски Бозвели
Година: 1835 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 146
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 5
Бележка:

Описание

Съдържа: Предисловіе къ любезнымъ читателемъ, с. І-ХVІ ; Сокращеніе на свѧщенна-та історїа, с. 1-54 ; Свѧщенный катихисісъ или сооглашеніе: то есть кратко-православное оученїе на хрїстїанска-та вѣра, с. 1-2 небр., 1-97. [abstract] На с. ІІ има изображение на Тайната вечеря и мото. На с. 2 неномерирана (гърба на титулната старница на Катехизиса) има изображение на Христос и апостолите и мото от Евангелие на Марко гл. 16 ст. 155-16.; Книгата е от библиотеката на Никола Начов.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 5631, с. 265.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 32, с. 41-43.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 489-492.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 461-462.

Съдържание

Краткаѧ свѧщеннаѧ історіа и Свѧщенный катихисісъ
Предислѻвіе къ любезнымъ читателемъ!
Сокращенιе на Свѧщена-та Історїа (Повѣсть)
Первый Перїодъ. Който воспріимва, 2262 : годины, отъ созданіѧ мιра до потопа
Вторый Перїодъ. Воспріемлющій, 1207. годины отъ Потопа, до Авраамово то званіе, въ Ханаанска-та земла
Третый Перїодъ. Воспріимва отъ Авраамово то званіе, до исхода Ісраилева изъ Егѵпта 425 лѣта
Четвертїй Перїодъ. НачнՃвшій отъ исхода Ісраилскаго народа, до созижденіе то Храма Соломонова, до шестстотини и една година
Пѧтый Перїодъ. Наченшїй отъ созижденіе то Храма, до приселенїето Вавѵлонско, возимва, 424. години
Шестый Перїодъ. Наченшїй отъ Приселенїе то Вавѵлонско, до рождества Хрїстова, возимва, 589. години
Седмый Перїодъ. За рождество то на господа нашего ІисՃса Хріста, за негова та смерть, воскресеніѧ, и вознесеніѧ. Содержава 33 години
Ѻсмый Перїодъ. За Апостолско то оучителство, и пространство то на Хрістіанска та вѣра, и Іеросалимско то разореніе, содержава, 80. години
За книги те вѣхтаго завѣта
За книги те новаго завѣта
За свѣтовно то зданїе
За человѣка
За собственной заповѣди и нейни тѣ престՃпницы
Оувѣщанιѧ оучащейсѧ юности
Свѧщенный катихисісъ, или Сооглашеніе : то есть Кратко-Православное Оученїе на Хрїстїанска-та вѣра
Ввожденιе
Что е свѧщенный катихисїсъ?
Премѣчанїе
Раздѣленїе свѧщаннаго катихисїса
Часть перваѧ. За внՃтрешнаго слՃженїѧ
Часть перваѧ. За вѣрата
Раздѣленїе боговѣданїѧ
Глава а҃. За естественнаго боговѣденїѧ
Какъ сѧ показва естествено, защо има богъ
Глава в҃. За откровеннаго боговѣданїѧ
За свѧщеннаго писанїѧ
За свѧтаго сѵмвола (исповѣданїѧ)
Свѧтый Сѵмволъ
Примѣчанїе
Толкованїе всѧкаго члена свѧтаго сѵмвола
За свѧта троица
Членъ первый. За бога отца творца
Примѣчанїе а҃
Примѣчанїе в҃
Членъ вторый. За бога сына избавителѧ
Членъ третιй. За вочеловѣченїѧ Господнѧ
Членъ четвертый. За страсти тѣ и смерта на спаса ІисՃса Хрїста
Примѣчанїе
Членъ пѧтый. За воскресенїе то ІисՃса Хрїста
Примѣчанїе
Членъ шестый. За вознесенїе то на господа ІисՃса Хрїста
Примѣчанїе
Членъ седмый. За втораго пришествїѧ господнѧ
Примѣчанїе, а҃
Примѣчанїе, в҃
Членъ осмый. За бога ДՃха оутѣшителѧ
Примѣчанїе
Членъ девѧтый. За свѧта та соборна и Апостолска церква
Примѣчанїе, а҃
Примѣчанїе, в҃
Членъ десѧтый. За свѧтаго крещенїѧ
Членъ первонадесѧтый. За восресенїѧ мертвыхъ
Примѣчанїе
Членъ дванадесѧтый. За бՃдՃщаго живота
Часть втораѧ. ѡ любви
За божественаго закона или за десѧть тѣхъ заповѣди божїи
Десѧть те заповѣди. (а҃)
Примѣчанїе
Заповѣдь Перваѧ
Примѣчанїе а҃
Примѣчанїе в҃
Примѣчанїе г҃
Заповѣдь втораѧ
Примѣчанїе. а҃
Примѣчанїе. в҃
Заповѣдь третаѧ
Примѣчанїе
Примѣчанїе
Заповѣдь четвертаѧ
Примѣчанїе, а҃
Примѣчанїе, в҃
Заповѣдь пѧтаѧ
Примѣчанїе, а҃
Примѣчанїе в҃
Примѣчанїе, а҃
Примѣчанїе в҃
Примѣчанїе, г҃
Заповѣдь седмаѧ
Примѣчанїе, а҃
Примѣчанїе, в҃
Заповѣдь осмаѧ
Примѣчанїе а҃
Примѣчанїе в҃
Заповѣдь Девѧтаѧ
Примѣчанїе
Заповѣдь Десѧтаѧ
Примѣчанїе
Часть третаѧ. За надежда та
За Молитва та
За господственна та молитва.
Господственнаѧ молитва (е҃)
Примѣчанїе
Предисловїе
Примѣчанїе
Прошенїе, а҃
Примѣчанїе.
Прошенїе, в҃
Примѣчанїе
Прошенїе, г҃
Примѣчанїе
Прошенїе, д҃
Примѣчанїе
Прошенїе, е҃.
Примѣчанїе а҃
Примѣчанїе в҃
Прошенїе, ѕ҃
Примѣчанїе
Прошенїе, з҃
Примѣчанїе
Ѻкончанїѧ слова
Примѣчанїе
Часть втораѧ. За внѣшно то слՃженїе
Часть перваѧ. За тайнства та или за свѧщеннытѣ совершенства
Примѣчанїе.
За седемь тѣхъ тайнства
Примѣчанїе
а҃. За Крещенїето
Примѣчанїе а҃
Примѣчанїе. в҃.
Примѣчанїе, г҃.
Примѣчанїе, д҃
в҃. За Мѵро то или помазанїе то
Примѣчанїе, а҃
Примѣчанїе, в҃
Примѣчанїе, г҃
г҃. За ЛїтՃргιа та
Примѣчанїе а҃
Примѣчанїе в҃.
Примѣчанїе, г҃
Примѣчанїе д҃
Примѣчанїе е҃.
Примѣчанїе, ѕ҃
д҃. За Покаѧнїе то
Примѣчанїе.
е҃. За Свѧщенство то
Примѣчанїе
ѕ҃. За свадба та
Примѣчанїе, а҃
Примѣчанїе, в҃
з҃. За масло ѡсвѧщенїе то
Примѣчанїе
Часть втораѧ. За хрїстїанска та правда
Раздѣленїе на хрїстїанската правда
Глава, а҃
Кои злины подобава да отбѣгва хрїстїанинатъ
Раздѣленїе на злинитѣ
а҃. Смертнїи согрѣшенїи та
в҃. Согрѣшенїи та противՃ свѧтагѡ ДՃха
г҃. Непреподобнодѣланїи та
д҃. Сообщенїе въ чՃждїй согрѣшенїи та
Глава, в҃.
Кои добрини подобава да стрՃва Хрїстїанинатъ
Раздѣленїе на добрини тѣ
а҃. Потребнїи ти на всѧкаго хрїстїанина
в҃. Противнїи ти на смертнїи ти согрѣшенїи та, добродѣтелства та
г҃. Тѣлеснїи ти работы на Милосердїе то
д҃. ДՃховнїи ти работи на Милосердїе то
Подтвержденіе. За девѧть тѣхъ блаженства
Примѣчанїе на девѧть тѣхъ блаженства
Примѣчанїе
Содержаніе на сващенно Історія - та, Первый Періодъ
Содержаніе на сващенаго Катихисіса
Погрѣшки