-
№ 1477

Пѫрвичка бѫлгарска грамматика / Написа Иванчо Андреовъ. БՃкՃрещъ. Въ Типографіѭтѫ на Серд. К. Пенковичь. 1844.

Автор: Богоров, Иван Андреев
Година: 1844 г.
Град: Букурещ
Издателство: Типография на Серд. К. Пенкович
Страници: 139
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 14
Бележка:

Описание

Съдържа: Страна пѫрва ("слова" - [букви, звукове, части на речта]), с. 3-94 ; Страна втора: Ճправа [синтаксис], с. 95-100 ; страна третѧ: Равнописаніе [правопис], с. 101-113 ; Словарникъ, или нѣколко дՃми, които намѣста говорѧтъ тՃрски и грѫцки, а пакъ на дрՃгы мѣста бѫлгарски, с. 114-130 ; Почетнитѣ имена на помощницитѣ, с. І-ХVІІІ. [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; 2. изд. 1848 със заглавие: "Пѫрвичка бѫлгарска словница".; На заглавната страница има автограф на Ст. Младенов.; Спомоществователи:; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 552, с. 25 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 91, с. 101-102 ; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 69-72, 608-609 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 77-78.

Съдържание

Пѫрвичка бѫлгарска грамматика
Страна пѫрва
Вѫведеніе
Глава пѫрва. За сѫществителното име
Глава втора. За прилогѫтъ
Прѫвъ отредъ за сѫществителнытѣ имена на мѫжскый родъ, дѣто са свѫршватъ на ъ, й, ь и о
Вторъ отредъ за сѫществителнытѣ имена на женскый родъ, дѣто са свѫршватъ на а, ѧ и ь
Третй отредъ за сѫществителнытѣ имена на средній родъ, дѣто са свѫршватъ на е, іе и о
Глава третѧ. За прилагателното име
Прибавка на пѫрвата и третѧта глава. За бройното име
Глава четвѫрта. За мѣстоимето
Глава пета. За глаголѫтъ
Спрѣженіе на спомагателный глаголъ сѫмь
Спрѣженіе пѫрво
Спрѣженіе второ
Спрѣженіе третьо
Спрѣженіе четвѫрто
Безлични глаголи
Приличъ на безличнитѣ глаголи
Забѣлежваніѧ врѫхъ пѫрвото спрѣженіе
Забѣлежваніѧ врѫхъ второто спрѣженіе
Забѣлежваніѧ врѫхъ третьото спрѣженіе
Глава шеста. За нарѣчіето
Глава седма. За предлогѫтъ
Глава осма. За сврѫзкѫтѫ
Глава девѧта. За средорѣчьтѫ
Страна втора
Ճправа
Ճправленіе на дՃмитѣ
1) Именителный падежъ
2) Звателный падежъ
3) Винителный падежъ
4) Дателный падежъ
5) Родителный падежъ
Страна третѧ
Глава пѫрва. Равнописаніе
Глава втора. За раздѣленіето на сричкитѣ
Глава третѧ. За бѣлежкытѣ на почиваніето
Словарникъ, или нѣколко дՃми, които намѣста говорѧтъ ТՃрски и Грѫцки, а пакъ на дрՃгы мѣста Бѫлгарски
А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
Ճ
Ф
Х
Ч
Ш
ІО
Ѧ
Почетнитѣ имена на помощницитѣ