-
№ 1487

Болгарска грамматіка : Сега Перво Сочинена отъ Неофѵта П. П. сՃщаго изъ свѧщенныѧ обители Рылскіѧ, за оупотребленіе на Славеноболгарски те оучилища, а на свѣтъ издана отъ любородныте предстоѧтели за Болгарско то просвѣщеніе Г. братїѧ МՃстакови, Жители БՃк

Автор: Неофит Рилски
Година: 1835 г.
Град: Крагуевац
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 226
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 2
Бележка:

Описание

Съдържа: Посвещение - Почтенняишии и любородняишии г. братия Мустакови, с. І-VІ; Филологическое предуведомление за Славеноболгарската грамматика, с. 1-72; Болгарски списания [книги], що са на свят издадени до днес, с. 44-45; Речи турски и няколко гречески, които са в употребление на сегашното време в сичката Болгария, изтолкувани по възможности с равнознаменователни славенски или русийски, с. 204-211. [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; Екземплярът с B 84642 и инв. № 5796-1949 е с автограф на д-р Шишманов на с. І, 41, 67, 207.; Екземплярът с B88033 е фотокопие на екземпляра, който се съхранява в Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий".; Иждивители: братя Мустакови, търговци в Румъния; Габровското училище; 4 екземпляра.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 5607, с. 262.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 31, с. 39-41.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. С., 1996, с. 485-489.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 459-461.

Съдържание

Болгарска грамматіка : Сега Перво Сочинена отъ Неофѵта П. П. сՃщаго изъ свѧщенныѧ обители Рылскіѧ, за оупотребленіе на Славеноболгарски те оучилища, а на свѣтъ издана отъ любородныте предстоѧтели за Болгарско то просвѣщеніе Г. братїѧ МՃстакови, Жители БՃкорешкіѧ, съ иждивеніе то на-общо то новосоставлено въ Габрово оучилище
Почтенѣйшїи и любороднѣйшїи Г. братїѧ МՃстакови!
Фїлологїческо предՃвѣдомленїе за Славеноболгарска та Грамматіка
Грамматіка болгарска
Часть перваѧ: За етѵмологїа та или хՃдожнословїе то
ВстՃпленїе
Глава перваѧ: За части те на-слово то
За склоненїе то на-имена та
Склоненїе первое
Склоненїе второе
Склоненїе третїе
Глава втораѧ: За прилагателни те имена
Склоненїе четвертое
За чинни те числителни
Глава третїѧ: За склоненїето на-мѣстоименїѧ та
Лични мѣстоименїѧ
Онъ
Самъ
Кой
Той
Чιй
Нашъ
Глава четвертаѧ: За глалолатъ
Сопрѧженїе на спомагателныатъ глаголъ есмь
Назначеніе 1. За неправилны те глаголы
Назначеніе 2. За безличны те глаголы
Глава пѧтаѧ: За нарѣчїето
Глава шестаѧ: За предлогат
Глава седмаѧ: За союзатъ
Глава осмаѧ: За междометїе то
Часть втораѧ: За кратки те првилца на-правописанїе то, дека се написՃват големи бՃквы
Примѣчанїѧ та
Рѣчи ТՃрски и нѣколко Гречески
Содержаніе
Погрѣшности