-
№ 1595

Начала на христіанско то ученіе или кратка священна исторія, и кратакъ катихизисъ. : Преведени отъ Русскій атъ на Бѫлгарскій атъ языкъ сосъ соизволеніе то на Святыйшій атъ Правительствующій атъ Сѵнодъ и печатани иждивиніемъ Габровскаго училища. Одесса. Въ

Автор: Геров, Найден
Преводач: Найден Геров Хаджидобревич
Година: 1843 г.
Град: Одеса
Издателство: Градска типография
Страници: 93
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 11
Бележка:

Описание

Съдържа: Кратка Священна Исторіа, с. 3-62; Краткій катихизисъ, с. 63-86; Прибавленіе на краткій катихизисъ. Христіански наставленіа за воини тѣ, с. 87-93. [abstract] Мото: "Яко новорождени младенцы словесное и нелестное млеко возлюбише: яко да о немъ возрастете во спасеніе. 1 Петр. 2: 2". (На гърба на заглавната страница.); На гърба на заглавната страница е поместено и цензурното позволение на цензор В. Пахман от 28. 03. 1843 г.; На неномерината с. 2 има поместено обявление, в което са упоменати 14 училища, обучаващи по "взаимната метода", които ще получат в дар по 10 екземпляра от книгата от Габровското училище.; Книгата е печатана е с граждански шрифт.; Преводът на Найден Геров е според Александър Тодоров-Балан. Никъде в книгата не е отбелязан преводачът.; Иждивители: Габровското училище; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 1239, с. 58.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 78, с. 87-88.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 188-190.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 154-155.

Съдържание

Начала на христіанско то ученіе или кратка священна исторія, и кратакъ катихизисъ. Преведени отъ Русскій атъ на Бѫлгарскій атъ языкъ сосъ соизволеніе то на Святыйшій атъ Правительствующій атъ Сѵнодъ и печатани иждивиніемъ Габровскаго училища.
Кратка священна исторія
Сотвореніе то на свѣтъ атъ
Блаженно то состояніе на перви тѣ человѣци
Грѣх атъ, смерть та и надежда та за избавленіе то
Человѣческій атъ родъ до потопъ атъ
Потопъ атъ
Человѣческій атъ родъ слѣдъ потопъ атъ и происхожденіе то на народи тѣ
Авраамъ и други тѣ патріарси на еврейскій атъ народъ
Евреи тѣ въ Египетъ
Законъ атъ и Священно то писаніе
Странствованіе то по пустыня та и входъ атъ въ обѣтпванна та земля
Судіи тѣ
Царове тѣ
Пророци тѣ
Іудеи тѣ въ Вавилона
Времена та на Даніилови тѣ седмини
Предтеча Хрістовъ Іоаннъ
Благовѣщеніе то на Песвятая Дѣва
Рождество то Хрістово
Поклоненіе то на пастыри тѣ
Обрѣзаніе то Господне
Срѣтеніе то Господне
Избіеніе то на малденци тѣ
Крещеніе то Господне
Ученіе то Хрістова
Апостоли тѣ
Молитва та Господня
Притчи тѣ Хрістови
Чудеса та Хрістови
Преображеніе то Господне
Лазарево то восресеніе
Входъ атъ Господенъ въ Іерусалимъ
Іуда предатель атъ
Тайна та вечерня
Страданія та на Господа нашего Іисуса Хріста
Великая та сѫббота
Воскресеніе то Хрістово
Вознесеніе то Господне
Сошествіе то Святаго духа
Деянія та святихъ апосоловъ
Священно то писаніе на Новый атъ завѣтъ
Дополненіе на священна та исторія отъ церковна та
Краткій катихизисъ
Введеніе
За Сѵмволът на вѣра та
За молитва та Господня
Десеть тѣ заповѣду Божіи
Прибавленіе на краткій атъ катихизисъ - Христіански наставленія за воини тѣ
Главни правила за поведеніе то
Въ отношеніе къ Богу
Въ отношеніе къ царь атъ
Въ отношеніе къ началньници тѣ
Въ отношеніе къ сослужители тѣ
Въ отношеніе къ дѣла та на служба та
Къ себѣ си
Погрѣшки
Объявленіе