-
№ 1598

Балгарскитѣ книжницы, : или на кое словенско племе собствено принадлежи Кирилловската азбука? / сочини Василій Априловъ. Одесса. Въ Градската типографія. 1841.

Автор: Априлов, Васил Евстатиев 1789-1847
Година: 1841 г.
Град: Одеса
Издателство: Градска типография
Страници: 38
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:

Описание

На гърба на титулната старница стои позволение да се печата от 19 юли 1841 г. на цензор К. Зеленецки.; Книгата е написана по повод статията на сръбския литератор Д. П. Тирол, отпечатана в "Одески вестник", в която застапва тезата, че Кирил и Методий са сърби, получили образованието си в сръбски манастир в Солун и че сърбите приели християнството преди останалите славянски народи (855 г.) и получили първи славянското писмо. Априлов разкрива несъстоятелността на тази теза, като се позовава на историческите изследвания на Й. Райч, Й. Добровски, М. П. Погодин, Ю. И. Венелин и др., привежда и редица нови факти, за да докаже, че Кирил и Методий са българи и че езикът, който са създали е български.; Първоначално е била написана на руски език и отпечатана в "Одески вестник" и отделно - през 1841 (Априлов, Василий. "Болгарскіе книжники", или какому славянскому племени собственно принадлежитъ Кирилловская азбука? Сочиненіе Василія Априлова. Одесса, Въ Городской Типографіи, 1841. 22 с.).; Книгата е отпечатана с граждански шрифт.; Екземпляр с B87684 е от библиотеката на Никола Начов. На гърба на титулната страница на екземпляр с B87686 се чете бележка, че книгата е "мил спомен от добрия ми приятел Марин Николов, родом от с. ... , бивш учител 10.08. (28.07)1921 год."; 4 екземпляра.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 77, с. 5.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 59, с. 74.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 22-24.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 44-45.

Съдържание

Балгарскитѣ книжницы : или на кое словенско племе собствено принадлежи Кирилловската азбука
[Предна корица