-
№ 1639

Христоиѳіа или Благонравїе присовокՃупена съ Історїитѣ на които са помѧнՃуватъ въ неѧ за польза и оупотребленїе на Болгарското юношество, и секимՃ, който люби да са пользова, / ѿ Еллинскїатъ на Славено-болгарскїатъ нашъ ѧзыкъ преведенна ѿ Райна Поповича и

Автор: Попович, Райно
Година: 1837 г.
Град: Будапеща
Издателство: Типография Кралевска университетска
Страници: 324
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 3
Бележка:

Описание

Съдържа и: Посвещение на г. Малки Волко Чорбаджи К. Чаликоглу, с. 1-4; Предговор за ползата от изучаване на български език, с. 7-105; Стихове, с. 106; Предисловие към Христоитията, с. 107-110; Съдържание, с. 271-272; Списък на спомоществователите, с. 273-321. [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; Мото: от Притчи Соломонови гл. 8 ст. 10.; Посветена на Малки Вълко Чалъков, бегликчия.; Липсва заглавната страница на екземпляр с В85668 и инв. № 46167-1948 и на екземпляр с В85666 и инв. № D4636-1961.; От екземпляр с В129113 и инв. № 1739-1952 липсва с. 101-102 и с. 320-321.; Спомоществодатели:; 4 екземпляра.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 6303, с. 298.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 49, с. 61-62.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, Абагар, 1996, 590-591; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 550-551.

Съдържание

Христоиѳіа или Благонравїе присовокՃпена съ Історїитѣ на които са помѧнՃватъ въ неѧ за польза и оупотребленїе на Болгарското юношество, и секимՃ, който люби да са пользова
Любороднѣйшій и Почтеннѣйшій Г.Г. Малкій Волко Чорбаджи К. ЧалікоглՃ!
Камто любезнытѣ прочитатели
Предисловїе на Христоиѳїѧта
Глава а҃. Каква почесть и ѹсрамленїе треба да имамы камъ Божественнытѣ вещи
Глава в҃. Съ какво благочинїе треба да поминՃвамы междՃ человѣцытѣ
Глава г҃. Съ каква должность треба да поздравлѧвамы и да са разговарѧмы съ прїѧтелитѣ наши
Глава д҃. Кога щешь да понаՃчишь или да помамришь нѣкого за нѣщо
Глава е҃. Какво благочинїе треба да имамы въ облеклото си
Глава ѕ҃. Каковъ благочиненъ ходъ или варвежъ треба да има человѣкъ
Глава з҃. Съ какво благочинїе треба да хоратՃвамы и да са разговарѧмы сосъ секиго
Глава и҃. Които са благотребни на трапезата
Глава ѳ҃. Какъ треба да поминՃвамы съ прїѧтелитѣ си
Кратки історїи на оніѧ които са помѧнՃватъ въ Христоиѳїата
Арїстотель
Астѷдамасъ
Ганѷмідъ
Дїогенъ
Дїонѵсїй мՃчитель
Епїмиѳей
Зинѡнъ
Ѳемістїй
Ісократъ
Омиръ
Паѵелъ
Платѡнъ
Пѷѳагоръ
Соломѡнъ
Сїрахъ
Сѡкратъ
Ѡглавленїе на Хрїстоиѳїата
Въ Карлово. Имената на любороднитѣ спомоществователи
Погрѣшности въ предисловїето