-
№ 7113

Перва понѧтіѧ за дѣтинско употребленіе кога то начнѫтъ свободнѡ да чтѫтъ / Преведени ѿ францՃскїй на славенобѫлгарскїй ѩзыкъ ѿ ЕманՃила Васкидовича.

Автор: Васкидович, Емануил К. псевд. 1795-1875 прев.
Година: 1847 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сербска типография
Страници: 135
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 10
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Кн. е от библиотеката на Н. Начовъ; На загл. стр. на кн. с B89737 има автограф на д-р Шишманов; STP; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 981, с. 44; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 135, с. 141; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 148-150; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 107-108;

Съдържание

Перва понѧтіѧ за дѣтинско употребленіе кога то начнѫтъ свободнѡ да чтѫтъ / Преведени ѿ францՃскїй на славенобѫлгарскїй ѩзыкъ ѿ ЕманՃила Васкидовича.
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац]
[Титул]
[Посттитул]
[Посвещение]
[с. І]
[с. ІІ]
[с. ІІІ]
[с. ІV]
Ѡглавленιе
[с. V]
[с. VI]
ПрдՃвѣдомленїе
[с. VIІ]
[с. VIІІ]
Предисловιе
[с.І]
[с.] ІІ
[с.] ІІІ
[с.] ІV
Перва понѧтιѧ за малки те дѣца кога то начиѧватъ свобoднѡ да чтѫтъ
[с. 1]
Богъ, творецъ на вси те неща
[с.] 2
[Допълнителен лист А]
[Допълнителен лист Б - с илюстрация]
Свѣтъ
[с.] 3
Слѫнце
[с.] 4
Звѣзды
[с.] 5
[с.] 6
Планеты. или движимы звѣзды
[с.] 7
[с.] 8
Землѧ
[с.] 9
[с.] 10
ЛՃна
[с.] 11
ЛՃнно и слѫнченно затмѣнιе
[с.] 12
Стихιи
[с.] 13
Огнь
ВоздՃхъ
[с.] 14
Вода
Облацы
[с.] 15
[с.] 16
Дѫждь
Снѣгъ и градъ
[с.] 17
ДՃга
Грмежъ и блисканιе
[с.] 18
Море
[с.] 19
Человѣкъ
[с.] 20
Разны образы человѣчески
[с.] 21
Животни
Четвероножни
[с.] 22
Птицы
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
Рыбы
[с.] 26
[Допълнителен лист А - с илюстрация]
[Допълнителен лист Б]
[с.] 27
[с.] 28
Влекоходни или пѫлзливи
[с.] 29
[с.] 30
Несѣкоми
[с.] 31
[с.] 32
Растѣнιѧ
[с.] 33
[с.] 34
РՃды
[с.] 35
Желѣзо
[с.] 36
Мѣдь
[с.] 37
Олово
Свинецъ
Сребро
[с.] 38
Злато
Пѧть свѣтовны часты
[с.] 39
[с.] 40
Изѧсненιе на нѣколко израженιѧ, които сѧ употреблѧватъ въ земноѡписанιето
[с.] 41
[с.] 42
Главни народи и главни градове въ Еѵрѡпѫ
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
Главни народи и главни градове въ Асіѫ
[с.] 47
Главни народи и главни градове въ Афрιкѫ
[с.] 48
[с.] 49
Главни народи и главни амерιкански градове
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
Главни народи и главни острови въ Ѡкеанιиѫ
[с.] 53
Наиславни народи въ старото времѧ
[с.] 54
[Допълнителен лист А]
[Допълнителен лист Б - с илюстрация]
Евреите
[с.] 55
Египетъ
[с.] 56
Елладѫ или Грециѫ
[с.] 57
[с.] 58
Римлѧне те
[с.] 59
ТՃрцы те
[с.] 60
Бѫлгари
[с.] 61
[Миѳологїѭ]
Еллинско и римско богослՃженιе или баснословιе
[с.] 62
[Допълнителен лист А]
[Допълнителен лист Б - с илюстрация]
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
Главни богове ѡтвторыатъ чинъ сѫ тыѧ
[с.] 67
Старо славелско богослՃженιе
[с.] 68
Раздѣленιе на времѧто
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
Главни ιазицы
[с.] 73
[с.] 74
Перви ѧзыцы, които сѧ въ Еѵрѡпѫ говорѧтъ
[с.] 75
[Грамматїкѫ]
Главни грамматιчески правила
[с.] 76
[Членъ]
[с.] 77
[с.] 78
Мѣстоименιе
[с.] 79
Глаголъ
[с.] 80
[с.] 81
Нарѣчιе
[с.] 82
Предлогъ
[с.] 83
Союзъ
МеждՃметιе
Общенародныи говоръ и стихотворенιе
[с.] 84
[с.] 85
Общество
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
ХՃдожества и наՃки
[с.] 89
[с.] 90
Первы длѫжности на дѣцата
Длѫжносты ваши на Бога
Длѫжность на царьатъ
[с.] 91
Длѫжности на родителите
[с.] 92
Длѫжности на учителите
[с.] 93
[с.] 94
Почитаите постары те ѡтъ васъ
Бѫдете почтенни и благопрιѧтни на вамъ равныте
Упражнѧитесѧ въ совѣтытѣ на вашыте сродницы и учители
[с.] 95
Нѣколко правила за благородното дѣтинско поведенιе
[с.] 96
[с.] 97
Конецъ
[с.] 98
[Последни страници и корица]
[Заден форзац]
[Задна корица]