-
№ 7115

Свѧщенноє цвѣтособранїє или сто и четырє свѧщенны Історїи избранны изъ Ветхіатъ и Новыатъ завѣтъ въ польза на юношеството ѿ господина Іѡанна Гибнера, присовокՃпенны сасъ благочестивитѣ размышленїѧ ѿ Немецкїатъ на Россійскїатъ ѧзыкъ переведены, а ѿ Рѡссійс

Автор:
Година: 1825 г.
Град: Будапеща
Издателство: Типография Кралевска университетска
Страници: 171
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 3
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Липсват с. а҃ - з҃, ѯ҃е - ѯ҃з, ѯ҃и - о҃, р҃кз, р҃мг - р҃м.; STP

Съдържание

Свѧщенноє цвѣтособранїє или сто и четырє свѧщенны Історїи избранны изъ Ветхіатъ и Новыатъ завѣтъ. T.2
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Вътрешна страна на предната корица]
[Допълнителен лист със заглавието на книгата, поставен по-късно]
[Гръб на допълнителния лист със заглавието на книгата]
[Липсват страници а҃ - з҃]
І̑сто́рїѧ а҃. Зарадѝ Свѧще́нникатъ Заха́рїа. ѿ лՃка̀ глава̀ а҃.
[c. ѕ҃]
І̑сто́рїѧ в҃. Зарадѝ Благовѣ́щенїето Марίино. ѿ лՃка̀ гл. а҃.
[с.] з҃
[с.] и҃
[с.] ѳ҃
І̑сто́рїѧ г҃. Зарадѝ посѣще́нїето (навѣ́жданїето) Марίино. ѿ лՃка̀ гл. а҃.
[с.] ι҃
[с.] аι҃
[с.] вι҃
[с.] гι҃
І̑сто́рїѧ д҃. Зарадѝ І̑ѡ́сифа и̑ Марίа. Ѿ Матѳе́а гл. а҃.
[с.] дι҃
[с.] еι҃
[с.] ѕι҃
І̑сто́рїѧ е҃. Зарадѝ Рождество́то на І̑ѡа́нна Крести́телѧ. Ѿ лՃка̀ гл. а҃.
[с.] зι҃
[с.] иι҃
[с.] ѳι҃
І̑сто́рїѧ ѕ҃. Зарадѝ Рождество́то Хрїсто́во. Ѿ лՃка̀ гл. в҃.
[с.] к҃
[с.] ка҃
І̑сто́рїѧ з҃. Зарадѝ о̑вчерити Виѳлее́мски. Ѿ ЛՃка̀ гл. в҃.
[с.] к҃в
[с.] к҃г
[с.] к҃д
І̑сто́рїѧ и҃. Зарадѝ ѡ̑брѣ́занїето Хрїстово́. Ѿ ЛՃка̀ гл. в҃.
[с.] к҃е
[с.] к҃ѕ
І̑сто́рїѧ ѳ҃. Зарадѝ ѡ̑чище́нїето Марίино. Ѿ ЛՃка̀ гл. в҃.
[с.] к҃з
[с.] к҃и
І̑сто́рїѧ ι҃. Зарадѝ видѣ́нїето, дѣ́то сѧ ιа̑ви́ло на волсви́ти. Ѿ Матѳе́а гл. в҃.
[с.] к҃ѳ
[с.] л҃
[с.] л҃а
[с.] л҃в
І̑сто́рїѧ а҃ι. Зарадѝ бѣ́гството (побѣгванїето) Хрїстово въ Е̑гѵ́петъ, и̑ зарадѝ и̑збїе́нїето на непови́ннититѣ дѣца̀ въ Виѳлее́мъ. Ѿ Матѳе́а гл. в҃.
[с.] л҃г
[с.] л҃д
[с.] л҃е
І̑сто́рїѧ в҃ι. Зарадѝ дванадесѧгоди́шното дѣ́тѐ І̑исՃ́са, дѣ́то ѡ̑ста́налъ въ І̑ерՃсали́мъ. Ѿ ЛՃка̀ гл. в҃.
[с.] л҃ѕ
[с.] л҃з
[с.] л҃и
І̑сто́рїѧ г҃ι. Зарадѝ І̑ѡа́нна Крести́телѧ, ка́к наче́налъ да проповѣ́да. Ѿ Матѳе́а гл. г҃.
[с.] л҃ѳ
[с.] м҃
І̑сто́рїѧ д҃ι. Зарадѝ креще́нїето Хрїстово. Ѿ Матѳе́а гл. г҃. ѿ Ма́рка гл. а҃. ѿ ЛՃка̀ гл. г҃. ѿ І̑ѡа́нна гл. а҃.
[с.] м҃в
[с.] м҃г
[с.] м҃д
І̑сто́рїѧ е҃ι. Зарадѝ какъ сѧ и̑скՃшава́лъ (и̑спытва́лъ) І̑исՃ́съ ѿ дїа́волатъ. Ѿ Матѳе́а гл.г҃. ѿ Марка́ гл. а҃. и̑ ѿ ЛՃка̀ гл. д҃.
[с.] м҃е
[с.] м҃ѕ
[с.] м҃з
І̑сто́рїѧ ѕ҃ι. Зарадѝ Самарѧ́нката жена̀. Ѿ І̑ѡа́нна гл. д҃.
[с.] м҃и
[с.] м҃ѳ
[с.] н҃
І̑сто́рїѧ з҃ι. Зарадѝ Со́тникатъ, дѣ́то живѣ́лъ въ КапернаՃ́мъ гра́дъ. Ѿ Матѳе́а гл. и҃. и̑ ѿ ЛՃка̀ гл. з҃.
[с.] н҃а
[с.] н҃в
[с.] н҃г
І̑сто́рїѧ и҃ι. Заради кՃпѣ́льатъ, дѣ́то сѧ назова́ва Виѳезда̀. Ѿ І̑ѡа́нна гл. е҃.
[с.] н҃д
[с.] н҃е
[с.] н҃ѕ
І̑сто́рїѧ ѳ҃ι. Заради Наίнската вдови́ца. Ѿ ЛՃка̀ чл. з҃.
[с.] н҃з
[с.] н҃и
І̑сто́рїѧ к҃. Заради четво́рната землѧ̀. Ѿ Матѳе́а гл. г҃ι. ѿ Ма́рка гл. д҃. ѿ ЛՃка гл. и҃.
[с.] н҃ѳ
[с.] ѯ҃
[с.] ѯ҃а
І̑сто́рїѧ к҃а. Заради Гергеси́нѧнитѣ. Ѿ Матѳе́а гл. и҃. ѿ Ма́рка гл. е҃. ѿ ЛՃка гл. и҃.
[с.] ѯ҃в
[с.] ѯ҃г
[с.] ѯ҃д
[ І̑сто́рїѧ к҃в. Заради́ человѣ́катъ дѣ́то сасъ ѿсахналата рака́.]
[липсват страници ѯ҃е - ѯ҃з]
[ І̑сто́рїѧ к҃г. Заради́ пле́велитѣ на ни́вата.]
[липсват страници ѯ҃и - о҃]
[с.] о҃а
І̑сто́рїѧ к҃д. Заради какъ ѿсѣ́кли глава́та на І̑ѡа́нна Крести́телѧ. Ѿ Матѳе́а гл. д҃ι. ѿ Ма́рка гл. ѕ҃.
[с.] о҃в
[с.] о҃г
[с.] о҃д
І̑сто́рїѧ к҃е. Зарадѝ ка́къ насы́тилъ І̑исՃ́́съ пѧ́ть хίлѧды человѣ́цы. Ѿ Матѳе́а гл. д҃ι. ѿ Ма́рка гл. ѕ҃. и̑ ѿ І̑ѡа́нна гл. ѕ҃.
[с.] о҃е
[с.] о҃ѕ
[с.] о҃з
[с.] о҃и
І̑сто́рїѧ к҃ѕ. Заради ка́къ ходи́лъ Пе́тръ по море́то. Ѿ Матѳе́а гл. д҃ι. ѿ Ма́рка гл. ѕ҃. и̑ ѿ І̑ѡа́нна гл. ѕ҃.
[с.] о҃ѳ
[с.] п҃
[с.] п҃а
І̑сто́рїѧ к҃з. Заради Ханане́йската жена̀. Ѿ Матѳе́а гл. е҃ι. ѿ Ма́рка гл. з҃.
[с.] п҃в
[с.] п҃г
І̑сто́рїѧ к҃и. Зарадѝ Преѡбраженїето Господне на гората Ѳавѡрска. Ѿ Матѳе́а гл. з҃ι. ѿ Ма́рка гл. ѳ҃. и ѿ ЛՃка̀ гл. ѳ҃.
[с.] п҃д
[с.] п҃е
[с.] п҃ѕ
І̑сто́рїѧ к҃ѳ. Заради бѣ́снова́тыѧтъ. Ѿ ЛՃк. гл. ѳ҃. ѿ Марка гл. ѳ҃. ѿ Матѳ. гл. з҃ι.
[с.] п҃з
[с.] п҃и
[с.] п҃ѳ
І̑сто́рїѧ л҃. Заради слѣ́порожде́нныѧтъ. Ѿ І̑ѡа́нна гл. ѳ҃.
[с.] ч҃
[с.] ч҃а
[с.] ч҃в
[с.] ч҃г
І̑сто́рїѧ л҃а. Зарадѝ Ма́рѳа и̑ Марίа. Ѿ ЛՃка́ гл. ι҃.
[с.] ч҃д
[с.] ч҃е
І̑сто́рїѧ л҃в. Зарадѝ блՃ́дныѧтъ сы́нъ. Ѿ ЛՃка̀ гл. е҃ι.
[с.] ч҃ѕ
[с.] ч҃з
[с.] ч҃и
[с.] ч҃ѳ
[с.] р҃
І̑сто́рїѧ л҃г. Зарадѝ ѕлы́ѧтъ бога́тый. Ѿ ЛՃка̀ гл. ѕ҃ι.
[с.] р҃а
[с.] р҃в
[с.] р҃г
І̑сто́рїѧ л҃д. Заради дѣца́та дѣ́то тѣ́хъ ги благослови́лъ І̑исՃ́съ. Ѿ Матѳеа гл. ѳ҃ι. ѿ Марка гл. ι҃. ѿ ЛՃка̀ гл. и҃ι.
[с.] р҃д
[с.] р҃е
[с.] р҃ѕ
І̑сто́рїѧ л҃e. Заради Закхе́ѧ, дѣ́то сѣдѣ́лъ на смѡки́нѧното древо̀. Ѿ ЛՃка̀ гл. ѳ҃ι.
[с.] р҃з
[с.] р҃и
[с. ] р҃ѳ
І̑сто́рїѧ л҃ѕ. Заради какъ воскреси́лъ І̑исՃ́съ Ла́зарѧ ѿ ме́ртвыти. Ѿ І̑ѡа́нна гл. а҃ι.
[с.] р҃ι
[с.] р҃аι
[с.] р҃вι
[с.] р҃гι
[с.] р҃дι
І̑сто́рїѧ л҃з. Зарадѝ и̑зсахна̀лата Смоко́вница. Ѿ Матѳе́а гл. к҃а. ѿ Ма́рка гл. а҃ι.
[с.] р҃еι
[с.] р҃ѕι
[с.] р҃зι
І̑сто́рїѧ л҃и. Зарадѝ (сокро́вищницата) скрыва́лището дѣ́то бы́ло при хра́матъ І̑ерՃсали́мскїй. Ѿ Матѳе́а гл. а҃ι. и̑ ѿ ЛՃка̀ гл. к҃а.
[с.] р҃иι
[с.] р҃ѳι
І̑сто́рїѧ л҃ѳ. Заради десѧтьтѣ́хъ Дѣ́вы. Ѿ Матѳе́а гл. к҃е.
[с.] р҃к
[с.] р҃ка
[с.] р҃кв
І̑сто́рїѧ м҃. Заради послѣ́дныѧтъ сՃдъ. Ѿ Матѳе́а гл. к҃е.
[с.] р҃кг
[с.] р҃кд
[с.] р҃ке
[с.] р҃кѕ
[ І̑сто́рїѧ м҃а. Заради как возлѣ́зал І̑исՃ́съ Хрїстосъ та ѿтишелъ въ І̑ерՃсали́мъ]
[липсва страница р҃кз]
[с.] р҃ки
[с.] р҃кѳ
[с.] р҃л
І̑сто́рїѧ м҃в. Заради нарѣдѣ́нїето на та́йната вече́рѧ. Ѿ Матѳе́а гл. к҃ѕ. ѿ Ма́рка гл. д҃ι. ѿ ЛՃка̀ гл. к҃в. ѿ І̑ѡа́нна гл. г҃ι. и̑ а҃. Кори́нѳен. гл. а҃ι.
[с.] р҃ла
[с.] р҃лв
[с.] р҃лг
І̑сто́рїѧ м҃г. Зарадѝ І̑Ճ́да преда́телѧтъ. Ѿ Матѳе́а гл. к҃ѕ. ѿ Ма́рка гл. д҃ι. ѿ ЛՃка̀ гл. к҃в. ѿ І̑ѡа́нна г҃ι. и̑ ѕ҃ι гл.
[с.] р҃лд
[с.] р҃ле
[с.] р҃лѕ
[с.] р҃лз
[с.] р҃ли
І̑сто́рїѧ м҃д. Зарадѝ Пе́тровото ѿтри́чанїе. Ѿ Матѳе́а гл. к҃ѕ. ѿ Ма́рка гл. д҃ι. ѿ ЛՃк. гл. к҃в. ѿ І̑ѡа́нна гл. и҃ι.
[с.] р҃лѳ
[с.] р҃м
[с.] р҃ма
[с.] р҃мв
[Допълнителна страница с приписка]
[с. І]
[Допълнителна страница с приписки]
[с. ІІ]
[ І̑сто́рїѧ м҃е. Зарадѝ как сѧ ѡ̑сՃди́лъ І̑исՃсъ на сме́рть ѿ І̑Ճдеитѣ́.]
[липсват страници р҃мг - р҃мд]
[с.] р҃ме
[с.] р҃мѕ
[с.] р҃мз
І̑сто́рїѧ м҃ѕ. Зарадѝ стра́данїето и̑ смертьта̀ Хрїстова̀. Матѳ. гл. к҃ѕ. к҃з. Ма́рк. д҃ι. е҃ι. ЛՃк. к҃в. к҃г. І̑ѡан. ѕ҃ι и̑ к҃.
[с.] р҃ми
[с.] р҃мѳ
[с.] р҃н
[с.] р҃на
[с.] р҃нв
[с.] р҃нг
І̑сто́рїѧ м҃з. Заради погребе́нїето І̑исՃ́сово. Матѳ. гл. к҃з. Марк. е҃ι. ЛՃка. к҃г. І̑ѡан. ѳ҃ι.
[с.] р҃нд
[с.] р҃не
[с.] р҃нѕ
І̑сто́рїѧ м҃и. Заради воскресе́нїето Хрїсто́во. Матѳ. гл. и҃ι. Ма́рк. ѕ҃ι. ЛՃк. к҃д. І̑ѡа́н. к҃ι и̑ к҃а.
[с.] р҃нз
[с.] р҃ни
[с.] р҃нѳ
[с.] р҃ѯ
[с.] р҃ѯа
[с.] р҃ѯв
І̑сто́рїѧ м҃ѳ. Заради дванадесѧтьтѣ́хъ А̑по́столы. Матѳ. гл. ι҃. к҃и. Ма́рк. ѕ҃ι. ЛՃк. ѕ҃. І̑ѡа́нна. гл. к҃.
[с.] р҃ѯг
[с.] р҃ѯд
[с.] р҃ѯе
[с.] р҃ѯѕ
І̑сто́рїѧ н҃. Зарадѝ Воснесе́нїето Хрїсто́во на небе́то. ЛՃка̀ гл. к҃д. Дѣ́ѧнїѧ гл. а҃.
[с.] р҃ѯз
[с.] р҃ѯи
[с.] р҃ѯѳ
І̑сто́рїѧ н҃а. Зарадѝ ниспосла́нїето на ДՃ́ха Свѧта́гѡ. Дѣѧ́нїѧ гл. в҃.
[с.] р҃о
[с.] р҃оа
[с.] р҃ов
І̑сто́рїѧ н҃в. Зарадѝ Паѵловѡто ѡ̑бращенїе. Дѣѧ́н гл. з҃. и҃ и ѳ҃.
[с.] р҃ов
[с.] р҃од
[с.] р҃ое
[с.] р҃оѕ
[с.] р҃оз
[с.] р҃ои
Ѡ̑главле́нїе.
[с. р҃оѳ]
[с. р҃п]
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на задната корица]
[Задна корица]