-
№ 7117

Пространна числителница съ прибавленіе приличны-ты задатцы на всяко дѣйствіе / Нарядилъ Х. Г. Дановъ. Издава ся отъ съдружество-то на Блъгарскѫ-тѫ книгопродавницѫ въ Пловдивъ. Пешта 1859. У книгопечятн. Алойзіа Бучянскый.

Автор: Данов, Христо Груев почетен член на БКД 1828-1911.
Година: 1859 г.
Град: Будапеща
Издателство: Книгопечатница Алойзиа Бучанский
Страници: 278
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 28
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържа: Предговор, с. 1 (неномерирана); Въведение, с. 1-3; Отделение І, с. 4-60; Отделение ІІ, с. 61-85; Отделение ІІІ, с. 86-129; Отделение ІV, с. 130-189; Грешки, с. 1 (неномерирана). [abstract] STP; Книгата е печатана с граждански шрифт.; STP; Издатели: Сдружението на българската книгопродавница в Пловдив.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 1550, с. 75.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 430, с. 341-342.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 214-216.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 336.

Съдържание

Пространна числителница съ прибавленіе приличны-ты задатцы на всяко дѣйствіе
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Титул]
Прѣдговоръ
[с. I]
Въведеніе
Числителница
§. 1.
Количество
§. 2.
Единица
§. 3.
[с. 1]
Число
§. 4.
Цѣло число
§. 5.
Дробно число
§. 6.
Просто число
§. 7.
Имянованно число
§. 8.
Еднородно число
§. 9.
[с.] 2
Разнородно число
§. 10.
Раздѣленіе на Числителницѫ-тѫ
§. 11.
[с.] 3
I. Отдѣленіе. За цѣлы-ты просты числа
Глава прьва. За происхожденіе на числа-та, тѣхно-то изображеніе и изговарянѥ
Происхожденіе на числа-та
§. 12.
§. 13.
[с. 4]
[с.] 5
§. 14.
§. 15.
[с.] 6
[с.] 7
Изображеніе числа-та съ цыфры
§. 16.
[с.] 8
§. 17.
[с.] 9
§. 18.
[с.] 10
§. 19.
[с.] 11
Примѣри
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
Задатъци за упражненіе
[с.] 16
Изговарянѥ числа-та
§. 20.
[с.] 17
[с.] 18
Задатъци за упражненіе
Глава втора. Събиранѥ съ цѣлы просты числа
§. 21.
[с.] 19
Общи правила за събиранѥ
§. 22.
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
Примѣри
[с.] 23
[с.] 24
Задатъци за упражненіе
[с.] 25
[с.] 26
Глава третя. Изважданѥ съ цѣлы просты числа
§. 23.
[с.] 27
Общи правила за изважданѥ
§. 24.
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
Примѣри
[с.] 32
[с.] 33
Задатъци за упражненіе
[с.] 34
Опыть за събиранѥ и изважданѥ
§. 25.
[с.] 35
Опыть за събиранѥ
[с.] 36
Опыть за изважданѥ
[с.] 37
Глава четврьта. Умноженіе съ цѣлы просты числа
§. 26.
[с.] 38
Общи правила за умноженіе
§. 27.
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
Задатъци за упражненіе
[с.] 44
Глава пята. Дѣленѥ съ просты числа
§. 28.
[с.] 45
[с.] 46
Общи правила за дѣленѥ
§. 29.
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
Задатъци за упражненіе
[с.] 54
[с.] 55
Опыть за умноженіе и дѣленіе
§. 30.
Опыть надъ умноженіе
Опыть надъ дѣленіе
[с.] 56
Общи задатъци, които ся относять на четыри-ты дѣйствія отъ цѣлы-ты числа
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
Отдѣленіе II. За цѣлы Именованны числа
Прѣдварителны познанія
§. 30 [31].
[с.] 61
[с.] 62
Глава прьва. Раздробленіе и прѣвращеніе отъ именованны числа
§. 31 [32].
[с.] 63
[с.] 64
Задатъци за упражненіе
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
Опытъ за раздробленіе и прѣвращеніе
§. 32 [33].
Опытъ за раздробленіе
[с.] 68
Опытъ надъ прѣвращеніе
Глава втора. Събиранѥ съ цѣлы именованны числа
§. 33 [34].
[с.] 69
[с.] 70
Задатъци за упражненіе
[с.] 71
[с.] 72
Глава третя. Изважданѥ съ цѣлы именованны числа
§. 34 [35].
[с.] 73
[с.] 74
Задатъци за упражненіе
[с.] 75
Глава четврьта. Умноженіе съ цѣлы именованны числа
§. 35 [36].
[с.] 76
[с.] 77
Задатъци за упражненіе
Глава пята. Дѣленѥ съ цѣлы именованны числа
§. 36 [37].
[с.] 78
Прьвый случяй
[с.] 79
Вторый случяй
[с.] 80
[с.] 81
Задатъци за упражненіе
[с.] 82
Общи задатыци, които ся относять на четыре-ты действія отъ просты именованны числа
[с.] 83
[с.] 84
Отдѣленіе III. За дроби-ты
[Глава прьва]. I. Просты дроби
§. 37 [38].
[с.] 85
§. 38 [39].
Измѣненіе въ дроби-ты
§. 39 [40].
§. 40 [41].
[с.] 86
§. 41 [42].
Измѣненіе величинѫ-тѫ въ дроби
§. 42 [43].
§. 43 [44].
§. 44 [45].
§. 45 [46].
[с.] 87
Измѣненіе вида въ дроби-ты
§. 46 [47].
§. 47 [48].
Съкращеніе дроби
§. 48 [49].
§. 49 [50].
[с.] 88
§. 50 [51].
§. 51 [52].
§. 52 [53].
§. 53 [54].
[с.] 89
§. 54 [55].
[с.] 90
Приведеніе дроби въ еднакъвъ знаменателъ
§. 55 [56].
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
Раздробленіе и прѣвращеніе дробны иминованны числа
Раздробленіе дробны именованны числа
§. 56 [57].
[с.] 94
Прѣвращеніе дробны именованны числа
§. 57 [58].
Задатъци за упражненіе
[с.] 95
[с.] 96
Глава втора. [Събиранѥ съ дроби]
Събиранѥ съ просты дробны числа
§.58 [59].
[с.] 97
Събиранѥ съ дробны именованны числа
§.59 [60].
Задатъци за упражненіе
[с.] 98
Глава третя. [Изважданѥ съ дроби]
Изважданѥ съ просты дробны числа
§.60 [61].
[с.] 99
Изважданѥ съ дробны именованны числа
§.61 [62].
Задатъци за упражненіе
[с.] 100
Глава четвьрта. [Умноженіе и дѣленѥ съ дроб4]
Умноженіе съ просты дробны числа
§.62 [63].
Умноженіе дробь на цѣло число
[с.] 101
Умноженіе дробь на дробь
[с.] 102
Умноженіе цѣло число на дробь
Умноженіе цѣлы и смѣшяны числа
[с.] 103
Умноженіе съ дробны именованны числа
§.64 [65].
[с.] 104
Задатьци за упражненіе
[с.] 105
Дѣленѥ съ просты дробны числа
§.65 [66].
Дѣленѥ дробь на цѣло число
[с.] 106
Дѣленѥ дробь на дробь
[с.] 107
Дѣленѥ цѣлы и смѣшяны числа
[с.] 108
§. 66 [67].
Дѣленѥ съ дробны именованны числа
§. 67 [68].
[с.] 109
Задатьци за упражненіе
[с.] 110
Общи задатъци, които ся относять камъ четыре-ты дѣйствія отъ просты дроби
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
Глава пята. II. Десятичны дроби
§. 68 [69].
[с.] 115
§. 69 [70].
[с.] 116
[с.] 117
Измѣненіе величинѫ-тѫ въ десятичны дроби
§. 70 [71].
[с.] 118
[с.] 119
Глава шеста. Обрьщенѥ просты дроби въ десятичны и обратно
Обрьщенѥ просты дроби въ десятичны
§. 71 [72].
[с.] 120
[с.] 121
Періодическы десятичны дроби
§. 72 [73].
[с.] 122
Обрьщенѥ десятичны дроби въ просты
§. 74.
[с.] 123
Обрьщенѥ періодическы десятичны дроби въ просты
§. 75.
[с.] 124
[с.] 125
Глава седма. Събиранѥ съ десятичны дробны числа
§. 76.
Глава осма. Изважданѥ съ десятичны дробны числа
§. 77.
[с.] 126
Глава девята. Умноженѥ съ десятичны дробны числа
§. 78.
Глава десята. Дѣленѥ съ десятичны дробны числа
§. 79.
[с.] 127
Общи задатъци отъ десятичны дроби
[с.] 128
[с.] 129
Отдѣленіе IV. За отношенія-та, съразмѣрности-ты и тройны правила
Глава прьва. Отношенія
§. 80.
§. 81.
[с.] 130
Съкращеніе членове-ты въ кратно отношеніе
§. 82.
[с.] 131
Опрѣленіе незвѣстный члень въ кратно отношеніе
§. 83.
[с.] 132
§. 84.
Раздѣленіе кратно отношеніе на право и обратно
§. 85.
[с.] 133
Глава втора. Съразмѣрности
§. 86.
[с.] 134
Раздѣленіе кратнѫ съразмѣрность на правѫ и обратнѫ
§. 87.
[с.] 135
§. 88.
Опрѣленіе незвѣстный члень въ кратнѫ съразмѣрность
§. 89.
[с.] 136
Съкращеніе членове-ты въ кратнѫ съразмѣрность
§. 90.
[с.] 137
§. 91.
[с.] 138
Прѣмѣщанѥ членове-ты въ кратнѫ съразмѣрность
§. 92.
Сложна кратна съразмѣрность
§. 93.
[с.] 139
Глава третя. Тройны правила
I. Просто Тройно Правило
§. 94.
[с.] 140
Раздѣленіе тройно правило на право и обратно
§. 95.
[с.] 141
§. 96.
Примѣри отъ право тройно правило
[с.] 142
[с.] 143
Примѣри отъ обратно тройно правило
[с.] 144
Задатци за упражненіе
[с.] 145
[с.] 146
II. Сложно тройно правило
§. 97.
[с.] 147
§. 98.
[с.] 148
[с.] 149
Задатъци за упражненіе
[с.] 150
[с.] 151
III. Верижно Правило
§. 99.
[с.] 152
[с.] 153
[с.] 154
Примѣри
[с.] 155
[с.] 156
Задатъци за упражненіе
[с.] 157
IV. Съдружественно правило
§. 100.
[с.] 158
[с.] 159
Задатъци за упражненіе
[с.] 160
[с.] 161
V. Лихвено Правило
§. 101.
а) Правило за простѫ лихвѫ
§. 102.
[с.] 162
§. 103.
§. 104.
[с.] 163
§. 105.
[с.] 164
§. 106.
[с.] 165
§. 107.
[с.] 166
§. 108.
б) Правило за сложнѫ лихвѫ
§. 109.
[с.] 167
§. 110.
[с.] 168
§. 111.
Задатъци за упражненіе отъ простѫ и сложнѫ лихвѫ
[с.] 169
[с.] 170
VI. Правило за ранно исплащаніе или отбывъ отъ мѣнителницы и обвѣзателства
§.112.
[с.] 171
[с.] 172
Задатъци за упражненіе
[с.] 173
VII. Правило за Рочно исплащаніе
§. 113.
[с.] 174
[с.] 175
[с.] 176
[с.] 177
Задатъци за упражненіе
[с.] 178
VIII. Изнамираніе срѣдне число
§. 114.
[с.] 179
IX. Правило за смѣшеніе
§. 115.
[с.] 180
§.116.
[с.] 181
[с.] 182
[с.] 183
[с.] 184
[с.] 185
[с.] 186
[с.] 187
Задатъци за упражненіе
[с.] 188
[с.] 189
Погрѣшкы
[с. 190]
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]