-
№ 7118

Царственникъ или исторія болгарская която учи отъ гдѣ са болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и подъ иго подпаднали изъ Мавробира Латинского, Баронія, Іоанна Зонаря, Буефира Французскаго, Теофана Греч

Автор: Павлович, Христаки 1804-1848
Година: 1844 г.
Град: Будапеща
Издателство: Типография Кралевска университетска
Страници: 106
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 17
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържание: Къ единороднымъ моимъ болгаромъ, с. 1-2 ; Царственникъ или исторія болгарска, с. 5-73 ; Началото и свършенето на Патріаршества болгарского, 73-74 ; Кириллъ и Методиій, с. 74-77 ; Знамениіе на болгарскихъ хоругвахъ, с. 77 ; Изложеніе кралей болгарскихъ и царей по ряду, 78-79 ; Изложеніесвятыхъ болгарскихъ по ряду, с. 79-80. [abstract] Първото печатно (преработено) издание на "История славено-болгарская, собрана и нареждена Паисием йеромонахом в лето 1762", без Паисиевите предговори и позиви към българския народ.; Автографи: На заглавната страница на екземпляра с В85886 и инв. № 35611-1942 е написано "Петър С. Доинов", повторено е и на с. 78 и е добавена дата "1879, 21 август". Със същият почерк на с. 58 е написано "Второ нашествие турское на болгаров". На гърба ва заглавната страница има подпис и "София, 24. ІV. 1935г.".; Липсва заглавната страница и предговорът на екземпляр с В85867 и инв. № 6399-1949.; Екзeмплярът с В128808 и инв. №17290-1957 от библиотеката на Института по етнография е в лошо състояние.; STP; 1 екземпляр в ЦБ-БАН; 1 екземпляр в библиотеката на Института по етнография; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 5845, с. 276-277.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 109, с. 116-117.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 525-527.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 488-489.

Съдържание

Царственникъ или исторія болгарская която учи отъ гдѣ са болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и подъ иго подпаднали изъ Мавробира Латинского, Баронія, Іоанна Зонаря, Буефира Французскаго, Теофана Греческаго, Светаго Евтимія Терновского, Светаго Димитрія Ростовского и другихъ лѣтописцевъ собрана. Изданіе первое
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден Форзац 1]
[Преден Форзац 2]
[Преден Форзац 3]
[Предна оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Посттитул]
Къ единороднымъ моимъ Болгаромъ.
[с. 3]
[с. 4]
Царственникъ или исторιя болгарска.
[с. 5]
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
Рядъ кралей и царей булгарскихъ.
Владιя.
Коледа.
[с.] 9
Бремъ.
Болгъ.
[с.] 10
Лилъ.
Перунъ.
[с.] 11
Дикефалъ.
[с.] 12
[с.] 13
Константинъ и Ликинιй мучитель.
[с.] 14
[с.] 15
Вукича.
[с.] 16
[с.] 17
Свитилιянъ.
Гервалинъ.
[с.] 18
Драгичъ.
Борисъ.
[с.] 19
Батой.
[с.] 20
Тривелий.
[с.] 21
[с.] 22
Іоанна Асеня Великаго.
Добрица.
[с.] 23
Телезвιй.
Сабинь.
Таганъ.
[с.] 24
Телерикъ.
[с.] 25
Телерикъ Вторый.
Кардамъ.
Крунъ.
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
Мортагонъ.
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
Симеонъ Лабасъ.
[с.] 32
[с.] 33
Петръ.
[с.] 34
Борисъ.
[с.] 35
Селевкιй.
[с.] 36
Субботинъ.
Давидъ.
Самуилъ.
[с.] 37
[с.] 38
Радомиръ.
Гладимиръ.
[с.] 39
Іоаннъ Владимиръ.
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
Асень.
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
Петръ Вторый.
Іоаннъ Калиманъ.
За Иванка Цареубιйца.
[с.] 47
[с.] 48
Борилъ.
[с.] 49
Мичо или Смилецъ.
Шишманъ внукъ Петровъ и Асеновъ.
[с.] 50
[с.] 51
Лаганъ.
Іоаннъ Асень Вторый.
[с.] 52
Петръ Третιй.
Светославъ.
[с.] 53
Михаила сына Шишманова.
[с.] 54
Александръ.
[с.] 55
Іоаннъ Шишманъ.
[с.] 56
[с.] 57
Второе нашествιе турское на болгаровъ.
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
Послѣднее разоренιе болгарιи.
[с.] 71
[с.] 72
Начало то и свършенιе то на Патрιаршества болгарскаго.
[с.] 73
Кириллъ и Методιй, болгарски книжницы.
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
Знаменιе на болгарскихъ хоругвахъ.
[с.] 77
Изложенιе кралей болгарскихъ и царей по ряду.
[с.] 78
Изложенιе святыхъ болгарскихъ по ряду.
[с.] 79
[с.] 80
[Корица и последни страници]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Задна оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]