-
№ 7122

Житіе Свѧтаго Григорїа Архїепископа Омиритскаго и преніе съ некого Евреина именՃемаго Ервана / Собрано и составлено на Славено-болгарскїй ѧзыкъ ѿ Аверкїа П. С. монаха рылскаго. Приложиха се на край и дрՃги чՃдни сказанїа за ради Анті-Хрїста и нѣкои хрїстѧ

Автор: Аверкий Попстоянов 1802-1881
Година: 1852 г.
Град: Белград
Издателство: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня
Страници: 201
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 10
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържа: Предисловие, с. І-ІV; Житие на свети Григорий архиепископ Омиритски, с. 9-96; Книга втора. Слово на св. Иполит, папа Римски, заради свършекът на света и Антихриста, с. 97-112; Книга трета. Кратки събрания от книгата на Стефан, митрополит Рязански, заради Антихриста, с. 113-144; Книга четвърта. Символ, сиреч изповедание на вярата на св. Атанасий, патриарх Александрийски, с. 145-164; Съдържание, с. 1-4 (неномерирани); Списък на спомоществователите, с. 5-22 (неномерирани); Послеслов (по повод забавянето на отпечатване на книгата) и съобщение, че книгата се продава в Рилския манастир и Кюстендилското училище, с. 23-24 (неномерирани). [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; Посветена е на Велешкия митрополит Авксентий, с. 3.; Мото: стих от Златоуст; стих от Евангелие на Матей гл. 1; стих от Евангелие на Матей гл. 22., с. 3 (неномерирана).; На титулната страница на екземпляр с В 94331 и инв. № 44059 има няколко нечетливи приписки (чете се името на г-н Васил Цветкович), а на вътрешната част на задната корица, с дата 25 август 1875 е поместен списък на предмети (10 сахана бакърени, 1 кандило сребърно ...), които авторът на приписката е оставил на Станчо Колюв Табак. На последната (24 неномерирана старница), в горното поле се чете името "Цветко Спирдон".; Екземплярът с В 94330 и инв. № 14089-1934 е от библиотеката на Никола Начов.; STP; Спомоществователи:; 2 екземпляра.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 7372, с. 346.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 239, с. 212-215.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 160-162.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 27.

Съдържание

Житіе Свѧтагѡ Григоріа Архїепіскопа Омиритскагѡ и пренїе къ некого Евреина именՃемаго Ервана
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац]
[Титул]
[Посттитул]
[Посвещение]
[с.1]
[с.2]
Предисловіе
[с.I]
[с.]II
[с.]III
[с.]IV
Житіе Свѧтагѡ Григоріа Архїепіскопа Омиритскагѡ и пренїе къ некого Евреина именՃемаго Ервана. Книга перва
[с.9]
[с.]10
[с.]11
[с.]12
[с.]13
[с.]14
[с.]15
[Преніе перво]
[с.]16
[с.]17
[с.]18
[с.]19
[с.]20
[с.]21
[с.]22
[с.]23
[с.]24
[с.]25
[с.]26
[с.]27
[с.]28
[с.]29
Преніе второ
[с.]30
[с.]31
[с.]32
[с.]33
[с.]34
[с.]35
[с.]36
[с.]37
[с.]38
[с.]39
[с.]40
[с.]41
[с.]42
[с.]43
[с.]44
[с.]45
[с.]46
[с.]47
[с.]48
[с.]49
[с.]50
[с.]51
[с.]52
[с.]53
[с.]54
[с.]55
[с.]56
[с.]57
[с.]58
[с.]59
[с.]60
[с.]61
[с.]62
[с.]63
Преніе трето
[с.]64
[с.]65
[с.]66
[с.]67
[с.]68
[с.]69
[с.]70
[с.]71
[с.]72
[с.]73
[с.]74
[с.]75
Преніе четверто
[с.]76
[с.]77
[с.]78
[с.]79
[с.]80
[с.]81
[с.]82
[с.]83
[с.]84
[с.]85
[с.]86
[с.]87
[с.]88
[с.]89
[с.]90
[с.]91
Молитва
[с.]92
[с.]93
[с.]94
[с.]95
[с.]96
Книга втора. Слово блаженнагѡ Іпполѵта Папы Римскагѡ и мՃченика, заради скончанїе міра, и заради Анті-Хрїста, и заради второе пришествїе Г҄да нашегѡ Іи҃са Хр҄та
[с.97]
[с.]98
[с.]99
[с.]100
[с.]101
[с.]102
[с.]103
[с.]104
[с.]105
[с.]106
[с.]107
[с.]108
[с.]109
[с.]110
[с.]111
[с.]112
Книга трета. Кратки собранїѧ ѿ книга Стефана Митропорліта Рѧзанскaгѡ, заради Анті-Хрїста
Вопросъ первый
[с.113]
Вопросъ вторый
Ѿвѣтъ
[с.]114
Вопросъ третїй
Ѿвѣтъ
[с.]115
[с.]116
Глава перва. Заради перво то знаменїе на пришествїе то Антіхрїстово предварѧющее
[с.]117
[с.]118
Глава втора. Заради второ то знаменїе що предварѧва пришествїе то Анті-Хрїстово
Глава трета. Заради знаменїе то совокՃпно перво
[с.]119
Глава четверта. Заради знаменїе то совокՃпно второ
[с.]120
[с.]121
Глава пѧта. Заради трето то знаменїе совокՃпно, кое то е лажливи те чՃдеса Антіхрїстови
Глава шеста. Заради четверто то знаменїе на пришествїе то Антіхрїстово
[с.]122
Глава седма. Заради пѧто то знаменїе, сирѣчь заради престолъ а Антіхрїстовъ
[с.]123
Глава осма. Заради шесто то и седмо то знаменїе, сирѣчь заради името Антіхрїстово, и заради начертанїе то негово
[с.]124
[с.]125
Глава девѧта. Заради кратко то време на царствованїе то Антіхрїстово
Глава десѧта. Заради царствїе то и брани те Антіхрїста
[с.]126
Глава единадесѧта. Що е Гогъ и Магогъ?
[с.]127
Глава дванадесѧта. Заради паденїето Вавѷлѡна
[с.]128
[с.]129
Глава тринадесѧта. Заради знаменїѧ та що има до послѣдՃватъ пришествїе то Антіхрїстово
[с.]130
Перво знаменїе
Второ знаменїе
Трето знаменїе
[с.]131
Четверто знаменїе
Пѧто знаменїе
[с.]132
[с.]133
[с.]134
[с.]135
[с.]136
[с.]137
[с.]138
[с.]139
[с.]140
Глава четиринадесѧта
[с.]141
[с.]142
[с.]143
[с.]144
Книга четверта
Сѵмволъ. Сирѣчь исповѣданїе вѣры ст҃агѡ Аѳанасїа Патрїарха Александрійскагѡ
[с.]145
Десѧтословіе то. Сиречь Десѧтьте заповѣди Божїѧ, кои то се дадоха Мѡѷсею ѿ Бога на двѣ скрижали (плочи). На перва та скрижаль
[с.]146
На втора та скрижаль
Заради исповѣдь. Какъ да испытՃва себе си, той що се кое, и що да дՃма предъ да иде да се исповѣда
[с.]147
Заради таинство то на литՃргіа та
[с.]148
Кой е онай що приноси жертва та
[с.]149
За що се приноси жертва та
[с.]150
[с.]151
Що требе да прави хрїстѧнинъ о въ цѫрква та
[с.]152
Какъ требе да стои хрїстѧнинъ о въ цѫрква та
Заради праздницы те и постны те дни
[с.]153
[с.]154
[с.]155
Заради молитва
[с.]156
[с.]157
[с.]158
После и заради мѫртвы те
[с.]159
Завѣщаніѧ. Заради, кои дни требе Хрїстѧнинъ о да пости, и кои да разрѣшава, сирѣчь да блажи
[с.]160
Дванадесѧть страсти. Кои то ѹвѣрѧватъ оныѧ человѣцы, дето се сомнѧсՃватъ, и не вѣрՃватъ, защо то се хлѣбъ о прелага въ тѣло, и вїно то въ кѫрвь Г҄да нашегѡ Іи҃са Х҄рта, и многՃ образы показՃватъ
[с.]161
[с.]162
[с.]163
Погрешки
[с.]164
Оглавленіе на таѧ книга
[с.165]
[с.166]
[с.167]
[с.168]
Расписаніе честны те имена на благоговѣинѣйши те и любородны те спомоществователи, кои то помогнали за изданїе то на таѧ книга
[с.169]
[с.170]
[с.171]
[с.172]
[с.173]
[с.174]
[с.175]
[с.176]
[с.177]
[с.178]
[с.179]
[с.180]
[с.181]
[с.182]
[с.183]
[с.184]
[с.185]
[с.186]
Любезни Родолюбцы!
[с.187]
[с.188]
[Последни страници и корица]
[Заден форзац]
[Задна корица]