-
№ 7123

Кратка риторика / Събрана и прѣведена отъ Ф. Велевъ за българскыты училища.

Автор: Велев, Филип 1818-1883 състав., прев.
Година: 1873 г.
Град: Виена
Издателство: Книгопечатница на Л. Сомер и сие
Страници: 113
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 26
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Екз. с инв. №13883 е от библиотеката на Никола Начов; Сведения за местоиздаването на книгата на гърба на загл. стр.; Екз. с инв. № БВСт10871-1965 е в лошо състояние; STP; 2 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, №1025, с. 46 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, №1349, с. 661 ; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 110-111.

Съдържание

Кратка риторика
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Посттитул]
Прѣдисловіе
[с.III]
[с.]IV
Краткы уроци отъ риторикѫ. Чясть I
[Що е риторика?]
[с.1]
Риторическо слово
За стояніята
[с.]2
За дохваткыты
[с.]3
Силлогызмъ
[с.]4
Ентимема
Индукція (наводъ)
[с.]5
Соритъ
Дилемма
[с.]6
[с.]7
За общыты мѣста, отгдѣто ся вземать дохваткыты
Опредѣленіе
[с.]8
Етимологыя
[с.]9
Исчисленіе чяститы
Родъ и Видъ
[с.]10
Подобны и Неподобны
[с.]11
[с.]12
Обстоятелства
[с.]13
Прѣдварителны и Послѣдователны
Противоположны
[с.]14
Причины
[с.]15
[с.]16
Сравненіе
[с.]17
Неискусственны Дохваткы
[с.]18
[с.]19
[с.]20
За измысленѫ Дохваткѫ
За конечныты главизны
[с.]21
[с.]22
За разширеніето
Сравненіе
[с.]23
Исчисленіе чяститы по Діалогызмъ
[с.]24
Опрѣдѣленіе събирателно
Противоположны
[с.]25
За видоветы на риторическото слово
[с.]26
[с.]27
Чясть II
За расположеніето
[с.]28
Прѣдначинаніе
[с.]29
[с.]30
[с.]31
[с.]32
[с.]33
Прѣдложеніе
[с.]34
Повѣствованіе
Увѣреніе
Расположеніе
[с.]35
Епилогъ
[с.]36
[с.]37
Чясть III
За сказваніето
За періодътъ
[с.]38
За измѣненіето или тропыты
[с.]39
[с.]40
Измѣненія въ словото
[с.]41
[с.]42
[с.]43
За фигурыты
Просопопея (лицетвореніе)
[с.]44
Апострофъ
Сравненіе или уподобленіе
[с.]45
Противоположеніе, Antithése
Въпрошеніе
[с.]46
Просопографія, или лицеописаніе
Топографія, Мѣстоописаніе
[с.]47
Възобщеніе, άνακοίνωις
[с.]48
Прощеніе
Поправленіе, έπιδιόρϑωσις
Недоумѣніе
[с.]49
Възгласъ (Епифонема)
Оставленіе (Паралипсъ)
[с.]50
Прѣдваряніе (Пролипсъ)
Прѣмълчяніе (апосіопезисъ)
Клятва
[с.]51
Прѣславно (парадоксъ)
Разговоръ (діалогъ)
[с.]52
Отвѣтствованіе (άνϑυποφορά)
За лектическыты фигуры
Епанафора
Антистрофъ
[с.]53
Крѫгъ, или повтореніе
Анадиплозисъ (удвоеніе)
Прѣвращеніе (Epanoetos)
Климаксъ (Стълба)
[с.]54
Многопадежіе
Многосъѭзіе
Безсъѭзіе
Синонимія
[с.]55
Спрѣгнѫто (синезевгменонъ)
Парономазія
Парихызисъ
Подобноокончятелно
Равночленно
[с.]56
За Стилътъ
[с.]57
За характерыты на словото
Высокый Характеръ
[с.]58
Простый характеръ
[с.]59
Чясть IV
За лицемѣріето
[с.]60
[с.]61
[с.]62
[с.]63
[с.]64
Съдьржяніе
[с.65]
[с.66]
[с.67]
[Последни страници и корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]