-
№ 7124

Краткое политіческое землеописаніе за обՃченїе на българското младенчество. Напечатано съ одобренїемъ и иждивенїемъ єго свѣтлости кнѧзѧ сербскаго Милоша Ѳеодоровича Обреновича на даръ ѹчащейсѧ Болгарской юности : Благословенїемъ же преосвѧщеннѣйшаго Сербї

Автор:
Година: 1835 г.
Град: Крагуевац
Издателство: Княжеско-сербска типография
Страници: 114
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 7
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Мото: Землеописанїето обстоѧтелнѣ представлѧва, сՃщо понѧтно, крՃгловидно землѧта обѧвлѧва....; STP

Съдържание

Краткое политіческое землеописаніе за обՃченїе на болгарското младенчество
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Титул]
[Посттитул]
[Предисловие]
[с.3]
За различните вѣры, ιазыцы, и жители
[с.]4
[с.]5
За ιазыцыте
[с.]6
Часть а҃, за Еѵропа
[с.]7
За Еѵропейските Царства
[с.]8
ТՃрецкото самодержавїе
[с.]9
Ѳракїа
[с.]10
[с.]11
[с.]12
[с.]13
Болгаріа
[с.]14
[с.]15
[с.]16
[с.]17
[с.]18
[с.]19
[с.]20
[с.]21
[с.]22
[с.]23
[с.]24
[с.]25
Сербїа
[с.]26
Босна
[с.]27
Кроацїа
Далмацїа
Македонїа
[с.]28
[с.]29
[с.]30
Албанїа
[с.]31
Ѳессалїа
Молдавїа и Влашка
[с.]32
[с.]33
Россіа
[с.]34
[с.]35
Германїа
[с.]36
Францїа
[с.]37
[с.]38
Царства ПортՃгалїа
[с.]39
Шпанїа
[с.]40
Велика Британїа
[с.]41
Англіа
[с.]42
Шкоцїа
[с.]43
Ирландїа
[с.]44
Баваріа
[с.]45
Данїа
[с.]46
[с.]47
Шведска Держава
[с.]48
ПрՃсїа
[с.]49
Неаполь и островъ Сїкеліа
Ѹнгарїа
[с.]50
Боенїа
[с.]51
Италїа
[с.]52
Папина Держава
[с.]53
Греческа держава
[с.]54
[с.]55
[Часть в҃] Азїа
[с.]56
[с.]57
1. Россіа Азїатіческаѧ
[с.]58
[с.]59
2. ТՃрска Азїатіческа
[с.]60
[с.]61
3. Татарска
[с.]62
4. Персїа
[с.]63
5. Арабіа
[с.]64
6. Восточна Индіа
[с.]65
[с.]66
[с.]67
[с.]68
7. Китай
[с.]69
[с.]70
Зависими и подъ покровителството Хинейскаго царѧ нахождѧщыѧ сѧ земли
8. ІАпанъ
[с.]71
[Часть г҃] Афрїка
[с.]72
1. Егѵпетъ
[с.]73
2. Верверїа
[с.]74
[с.]75
3. Саара
4. НՃбїа
5. Абесинїа
[с.]76
6. Восточна Приморїѧ
7. Нигриціа
8. Сенегамбїа
9. Гинеа
[с.]77
10. Приморїе Конго
11. ВнՃтрешнѧ землѧ на южна Афрїка
12. Южно Приморїе
[с.]78
13. Восточни ост[р]ови Афрїкански
14. Западни острови Афрїкански
[с.]79
Амерїка
[с.]80
[а.] Сѣверна Амерїка
1. КелՃмбиска землѧ
[с.]81
2. Гренландїа
3. Шпицбергъ
4. Британска сѣверна Амерїка
[с.]82
5. Сѣверо-Амерїканскїи соединени свобдни держави
[с.]83
[с.]84
[с.]85
6. Шпанїолска сѣверна Амерїка
[с.]86
б. Амерїка южна
7. Шпаньолска южна Амерїка
[с.]87
8. Бразилїа
9. Амерїка южна Нидерландска (сՃриманъ)
[с.]88
10. Амерїка южна ФранцՃска
11. Амерїка южна свободнаѧ
в. Индіа западна
[с.]89
[Часть г҃] АՃстралїа
[с.]90
[с.]91
[с.92]
Содержаніе
[с.93]
[с.94]
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]