-
№ 7127

Кратко начертанїе на Всеобщата історіѧ. На рѡссіскїатъ ѧзыкъ, сочиненно отъ профессоратъ господина Ивана Кайданова, а от рѡссійскиатъ на славено-болгарскїатъ нашъ ѧзыкъ, преведено и въ найновата історїѧ допалнено отъ Анастаса Стоѧновича Кипиловскогѡ, оуро

Автор: Кайданов, Иван; Кипиловски, Анастас Стоянович 1802-1870 прев.
Година: 1836 г.
Град: Будапеща
Издателство: Типография Кралевска университетска
Страници: 261
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 3
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържа и: Посвещение на Йоан Добрьов Х. Бакалоглу, с. 5 ; Посвещението е повторено на гръцки език на с. 6 ; Предговор с отзив за Буквара и Географията на Петър Берон; Речник или лексикон на славенски речи, които трябва да ся присвоят в нашиат язик, я ги откривам и с турски, за да улесня прочитателя ..., с. 185-207 ; Стихотворство ... с песен на балгарски от Ат. Христопула: О тамбуро, мусо сладкопойно ..., с. 202-203. [abstract] Книгата е печатана с църковно-славянски букви.; От екземпляра липсват заглавната страница и с. 205-207.; Мото: стих от Премъдрост Соломонова, с. 4.; STP; Спомоществодатели:; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 4524, 207-208.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 44, с. 53-56.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 379-380.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 329.

Съдържание

Кратко начертанїе на Всеобщата Історіѧ. На Рѡссіскїатъ ѧзыкъ, сочиненно отъ Профессоратъ Господина Ивана Кайданова, а от рѡссійскиатъ на Славено-болгарскїатъ нашъ ѧзыкъ, преведено и въ найновата Історїѧ допалнено отъ Анастаса Стоѧновича Кипиловскогѡ, оурожденца Казанскагѡ въ Болгарїй, и посвѧщенно ГосподинՃ ІѡаннՃ ДобрьовՃ Х. БакалоглՃ
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Вътрешна страна на предната корица]
[Липсват с. а҃ - д҃]
Почтеннородный и Родолюбивый Господине Ιоанне Добрьовъ Х. Бакалоглу!
[с. е҃]
[Посвещение на гръцки език]
[с. ѕ҃]
Камъ любе́знытѣ Прочита́тели!
[с. з҃]
[с.] и҃
[с.] ѳ҃
[с.] ι҃
[с.] а҃ι
[с.] в҃ι
[с.] г҃ι
[с.] д҃ι
[с.] є҃ι
[с.] s҃ι
Имена на родолюбцытѣ спомоществователи
[с. I]
[с. II]
[с. III]
[с. IV]
[с. V]
[с. VI]
[с. VII]
[с. VIII]
Ѡ̑главленϊе
[с. ІХ]
[с. Х]
[с. ХІ]
[с. ХІІ]
Предвари́телны понѧ́тϊѧта
[с. ХІІІ]
Раздѣле́нϊе на Всемίрната І́сто́рϊѧ по перϊо́ды
[с. ХІV]
[с. ХV]
Е̑ѳнографи́ческо, и̑ли́ по наро́ды, раздѣле́нϊе на ве́тхата І̑сто́рϊѧ
[с. ХVІ]
Кра́́тко начертанїе на Всео́бщата І̑сто́рϊѧ
Ча́сть пе́рваѧ. Ве́тхата ιсто́рϊѧ
О̑тдѣле́нϊе пе́рвое. І̑сторѧ на А̑зїѧтскитѣ и̑ А̑фрика́нскитѣ наро́ды до вре́мето на ца́рь Ки́ра, и̑ли́ до о̑снова́нїето на Перси́дското ца́рство, о̋колѡ 550 лѣ́то предъ рождество̀ Хрїсто́во
А. А̑зϊѧ́тскитѣ наро́ды
[с.1]
[с.] 2
1. А̑ссирίйската мона́рхϊѧ
[с.] 3
2. Вавило́нската мона́рхϊѧ
[с.] 4
3. Мидίйската мона́рхϊѧ
4. Ца́рства въ Ма́лаѧ А̋зϊѧ
[с.] 5
5. Финикϊѧ́нытѣ
[с.] 6
[с.] 7
6. Е̑вре́итѣ
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
В. А̑фрика́нскитѣ наро́ды
1. Е̑ги́птѧнытѣ
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
2. Карѳаге́нѧнытѣ
[с.] 14
[с.] 15
О̑тдѣле́нϊе второ́е. Ι̑сторϊѧ на Перси́дското Ца́рство о̑тъ 550 до 330 г. предъ Р. Х.
[с.] 16
[с.] 17
О̑тдѣле́нϊе тре́тое. Ι̑сторϊѧ на Гре́цϊѧ (до вре́мѧто на А̑лекса́ндра Македо́нскагѡ)
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
О̑тдѣле́нϊе четвер́тое. Ι̑сторϊѧ на Македо́нската Мона́рхϊѧ и̑ на О̑ны́е Ца́рства дѣ́то произле́зли о̑тъ развали́нытѣ не́йны
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
О̑тдѣле́нϊе пѧто́е. Ри́мската (Рома́нската) Ι̑сторϊѧ (о̑тъ 753 лѣ́то предъ Р. Х. до 476 лѣ́то по́слѣ Р. Х)
[с.] 31
Перϊо́дъ 1. Ι̑сторϊѧ на Ри́мската Мона́рхϊѧ (о̑тъ 753 лѣ́то предъ Р. Х. до 509 лѣ́то предъ Р. Х)
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
Перϊо́дъ 2. Ι̑сторϊѧ на Ри́мската респՃ̀блика (о̑тъ 509 лѣ́то до 301 лѣ́то предъ Р. Х)
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
Перϊо́дъ 3. Ι̑сторϊѧ на Ри́мската Ȋмпе́рϊѧ (о̑тъ 30 годы́ни предъ Р. Х. до 476 годы́ни послѣ Р. Х)
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
Ча́сть втора́ѧ. І̑сто́рϊѧ на сре́дны̀тѣ вѣ́кови. О̑ть паде́нїето на за́падната Ри́мска імпе́рїѧ дорѡ до о̑ткры́тϊето на А̑ме́рика (о̑ть 476 (500) до 1492 (1500) лѣ́то по́слѣ Р. Х.)
Перϊо́дъ 1. О̑тъ какъ сѧ развали́ла за́падната Ри́мска І̑мпе́рϊѧ до Ка́рола Вели́кагѡ (о̑тъ 476 (500) до 771 (800) лѣ́то по́слѣ Р. Х)
[с.] 51
1. Фра́нцϊѧ
[с.] 52
2. І̑та́лϊѧ
[с.] 53
3. І̑спа́нϊѧ
[с.] 54
4. Брита́нϊѧ
5. Восто́чната Ри́мска (Гре́ческа) Ȋмпе́рϊѧ
[с.] 55
6. А̑равίйското (А̑ра́пското) Ца́рство
[с.] 56
[с.] 57
7. ДрՃ́гϊй совре́менны наро́ды
[с.] 58
[с.] 59
Перϊо́дъ 2. О̑тъ Ка́рола Вели́кагѡ до Крестовы́тѣ похо́ды (о̑тъ 771 (800) до 1095 (1100) лѣ́то по́слѣ Р. Х)
1. Фра́нцϊѧ
[с.] 60
[с.] 61
2. І̑та́лϊѧ
3. І̑спа́нϊѧ
[с.] 62
4. А́нглϊѧ
[с.] 63
5. Герма́нϊѧ
6. Восто́чната Ри́мска Ȋмпе́рϊѧ
[с.] 64
7. А̑равίйското Ца́рство - ТՃ́рцытѣ и̑ Монго́лытѣ
[с.] 65
Сѣ́верны Ца́рства. 8. Шве́цϊѧ. 9. Да́нϊѧ. 10.Норве́гϊѧ. 11. По́льша
12. Рѡссίѧ
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
13. ДрՃ́гϊй совре́менны наро́ды
О̋бщо замѣча́нїе заради тѣ́йзи двата перїо́ды
[с.] 70
Перϊо́дъ 3. О̑тъ Крестовы́тѣ похо́ды до О̑ткры́тϊето на А̑ме́рика (о̑тъ 1095 (1100) до 1492 (1500) по́слѣ Р. Х)
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
1. Фра́нцϊѧ
2. І̑та́лϊѧ
[с.] 76
3. І̑спа́нϊѧ
[с.] 77
[с.] 78
4. ПортՃга́лϊѧ
[с.] 79
5. А́нглϊѧ
[с.] 80
6. Герма́нϊѧ
[с.] 81
[с.] 82
7. Восто́чната Ри́мска Ȋмпе́рϊѧ
Сѣ́верны Ца́рства
8. Шве́цϊѧ
9. Да́нϊѧ
[с.] 83
10.Норве́гϊѧ
11. По́льша
[с.] 84
12. ПрՃсс́ϊѧ
13. Рѡссίѧ
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
Ча́сть тре́тьѧ. Но́вата ι̑сто́рϊѧ и̑ли́ ι̑сто́рιѧ на три́тѣ послѣ́днытѣ вѣ́кови. О̑ть о̑ткры́тϊето на А̑ме́рика до на́шитѣ времена́. О̑ть 1492 (1500) до 1818 лѣ́то
Перϊо́дь 1. О̑ть о̑ткры́тϊето на А̑ме́рика до на ЛՃдови́ка четырна́дестагѡ. О̑ть 1492 (500) до 1661 лѣ́то
[с.] 89
А. Ю̋жната Е̑вро́па
Главны произше́ствϊѧта
1. І̑талϊѧ́нскитѣ войны̀
2. Войны меджՃ́ І̑спа́нϊѧ и̑ Фра́нцϊѧ
[с.] 90
[с.] 91
3. Реформа́цϊѧ, що ѧ̑̄ приозвелъ Лютеръ въ́́ За́падната це́рква
[с.] 92
4. І̑спанίйската война́ сасъ Нидерла́ндытѣ
[с.] 93
5. Три́десѧтьгоди́шната война̀
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
Совре́менны произше́ствϊѧта
1. Фра́нцϊѧ
[с.] 99
[с.] 100
2. І̑та́лϊѧ
3. І̑спа́нϊѧ и̑ ПортՃга́лϊѧ
[с.] 101
4. А́нглϊѧ
[с.] 102
5. Соедине́ннытѣ Нидерла́нды (Голла́ндската респՃ́блика)
[с.] 103
6. Швейца́рϊѧ
[с.] 104
7. А̎встрϊѧ и̑ Герма́нϊѧ
8. ТՃ́рцϊѧ
[с.] 105
Б. Сѣ́вернаѧ Е̑вро́па.
Гла́вны произше́ствϊѧта
1. Возстановле́нϊе (подновѧ́вани) на Швецίйската незави́симостъ
[с.] 106
2. Войны́ за Лифлѧ́ндϊѧ
[с.] 107
Г [3]. Война́ между̀ Шве́цϊѧ и̑ По́льша за наслѣдство на шве́дскϊатъ престо́лъ
[с.] 108
Совре́менны произше́ствϊѧта
1. Шве́цϊѧ
2. Да́нϊѧ
[с.] 109
3. По́льша
2. ПрՃ́ссϊѧ
[с.] 110
5. Рѡссίѧ
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
[с.] 115
Перϊо́дь 2. О̑ть вре́мѧто на ЛՃдови́ка четырна́десѧнтагѡ до нача́лото на ФранцՃ́зската револю́цїѧ. О̑ть 1661 лѣ́то до 1789 лѣ́то
А. Ю̋жнаѧ Е̑врѡ́па.
Гла́вны произше́ствϊѧта
Ца́рствованϊе на ЛՃдови́ка четырна́десѧтагω во Фра́нцϊѧ
[с.] 116
[с.] 117
[с.] 118
Война́ за наслѣ́дство на А̑встрίйскитѣ владѣ́нϊѧта и̑ седемьгоди́шната война́
[с.] 119
[с.] 120
Сѣверо-А̑мерика́нскаѧ война́
[с.] 121
[с.] 122
Совре́менны произше́ствϊѧта
1. Фра́нцϊѧ
2. І̑та́лϊѧ
[с.] 123
3. І̑спа́нϊѧ
4. ПортՃга́лϊѧ
[с.] 124
5. А́нглϊѧ
6. Соедине́ннытѣ Нидерла́нды (Голла́ндската респՃ́блика)
[с.] 125
7. Швейца́рϊѧ
8. А́нглϊѧ и̑ Герма́нϊѧ
[с.] 126
9. ТՃ́рцϊѧ
[с.] 127
В. Сѣ́верна Е̑врώпа
Гла́вны произше́ствϊѧта
Голѣ́мата сѣ́верна война̀
[с.] 128
[с.] 129
[с.] 130
[с.] 131
[с.] 132
[с.] 133
ЦарՃ́ваньи на Е̑катери́на втораѧ
[с.] 134
[с.] 135
[с.] 136
[с.] 137
Перϊо́дь 3. О̑ть нача́лото на ФранцՃ́зската револю́цїѧ до на́шито вре́менѧ. О̑ть 1789 лѣ́то до 1818 лѣ́то
О̑ бщо ѡ̑бозрѣ́нїе (прѣглѣдва́нїе) на произше́ствїѧта на това̀ вре́мѧ
[с.] 138
[с.] 139
[с.] 140
[с.] 141
[с.] 144 [с. 142]
[с.] 145 [с. 143]
[с.] 146 [с. 144]
[с.] 147 [с. 145]
[с.] 148 [с. 146]
[с.] 149 [с. 147]
[с.] 150 [с. 148]
[с.] 151 [с. 149]
Ча́сть четве́рта. Новѣйша ι̑сто́рϊѧ и̑лѝ ι̑сто́рϊѧ на девѧтна́десетыятъ вѣ́къ.
О̑ть нача́лото на тойзи вѣ́къ дорѡ до на́шитѣ времена́. О̑ть 1800 до 1835 лѣ́то
1. ТՃ́рцϊѧ
[с.] 152 [с. 150]
[с.] 153 [с. 151]
[с.] 154 [с. 152]
2. А̎встрϊѧ и̑ Герма́нϊѧ
[с.] 155 [с. 153]
[с.] 156 [с. 154]
[с.] 157 [с. 155]
3. Фра́нцϊѧ
[с.] 158 [с. 156]
[с.] 159 [с. 157]
[с.] 160 [с. 158]
[с.] 161 [с. 159]
4. А́нглϊѧ
[с.] 162 [с. 160]
[с.] 165 [с. 161]
[с.] 166 [с. 162]
[с.] 167 [с. 163]
5. Рѡссίѧ
[с.] 168 [с. 164]
[с.] 169 [с. 165]
6. І̑спа́нϊѧ
[с.] 170 [с. 166]
7. ПортՃга́лϊѧ
[с.] 171 [с. 167]
[с.] 172 [с. 168]
[с.] 173 [с. 169]
[с.] 174 [с.170]
Совре́менны произше́ствϊѧта
1. Се́рбϊѧ
[с.] 175 [с. 171]
[с.] 176 [с. 172]
[с.] 177 [с. 173]
[с.] 178 [с. 174]
2. ТՃ́рцϊѧ
[с.] 179 [с. 175]
[с.] 180 [с. 176]
3. Бе́лгϊѧ
4. По́льша
[с.] 181 [с. 177]
[с.] 182 [с. 178]
5. Ю̋жна А̑ме́рика (Е̑нѝ-Дюннѐ) и̑ за́панѧта И̋ндϊѧ не́йна
[с.] 183 [с. 179]
Типографи́чески погрѣ́шки
[с.] 184 [с. 180]
Рѣ́чникъ и̑ли́ лексико́нъ на Славе́нските рѣ́чи кои́то тре́ба да сѧ присвоѧтъ въ на́шатъ ѧ̑зы́къ, ...
А
Б
[с.] 185 [с. 181]
В
[с.] 186 [с. 182]
[с.] 187 [с. 183]
Г
[с.] 188 [с. 184]
Д.
[с.] 189 [с. 185]
Е.
[с.] 190 [с. 186]
Ж
З
[с.] 191 [с. 187]
И
[с.] 192 [с. 188]
К
Л
М
[с.] 193 [с. 189]
Н
[с.] 194 [с. 190]
О
[с.] 195 [с. 191]
П
[с.] 196 [с. 192]
[с.] 197 [с. 193]
[с.] 198 [с. 194]
[Р]
[липсва страница]
[С]
[липсва страница]
[с.] 201 [с. 197]
[с.] 202 [с. 198]
[с.] 203 [с. 199]
Т
[с.] 204 [с. 200]
[липсват страници]
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на задната корица]
[Задна корица]