-
№ 7208

Четириевангелие : 18(30 59) хартия трета четвърт на ХVІ век (1550-1560)

Автор:
Година: 1550 г.
Град:
Издателство:
Страници: 401
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ръкописът започва с глава 37-ма от Евангелие на Матей и завършва с таблици за разпределението на Евангелията през годината и кратък Месецослов, в който са отбелязани празничните дни за св. Сава Сръбски и св. Симеон Сръбски: Л.Іа: Съдържание, Л.Іб: предисловие на Теофилакт Охридски, Л.ІІа-Л.41б: Евангелие на Матей, без начало, Л.42а-Л.43а: Съдържание, Л.43а-Л.44а: предисловие на Теофилакт Охридски, Л.45а-Л.79б: Евангелие на Марко, Л.80а-Л.81б: Съдържание, Л.81б-Л.82а: предисловие на Теофилакт Охридски, Л.83а-Л.140б: Евангелие на Лука, Л.141а: Съдържание, Л.141б-Л.142б: предисловие на Теофилакт Охридски, Л.143а-Л.185а: Евангелие на Йоан, Л.185б-Л.191: Таблици; Бележка на писача: не; Приписки: на последния лист долу за купуването на ръкописа от Никола Касап от Видин, от турци за 600 [аспри]; на л.82 от 1651 г., в която се съобщава, че Янкул Гулиич Радомирец от с. Моишина (вер. с. Мошино, дн. гр. Перник) купил ръкописа от споменатия Никола Касапин от Бдин. Във втората приписка е отбелязано, че през същата година е имало сеч по християните; на л.Іа долу [abstract] Украса: плетенични заставки с растителни елементи в балкански стил и растително-геометрични инициали; на лл.42а, 80а, 83а, 141а правоъгълни плетенични заставки от бели ленти с червени и бели дъна; на л.143а широка полихромна плетенична заставка; инициали от червени линии с острия и точки - л.45а; в периода 1884-1900 г.; няма данни; няма данни; воден знак: двойна котва в кръг със звезда и контрамарка FC; двойна котва в кръг със звезда и контрамарка PA; двойна котва в кръг със звезда и контрамарка V; Подвързия: не, съхранява се в кутия; Предишни описания и сигнатури: НР22 (Райнов, Н. Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив. С., 1925); МС241 (Стоянов, М. Украса на славянските ръкописи в България. С, 1973); СК337 (Христова, Б., Д. Караджова, А. Икономова. Български ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982); Библиография: Дограмаджиева, Е. История на богослужебния апарат в четириевангелието на Цар Иван Александър.//Старобългаристика/Palaeobulgarica, XXХІ, 2007, № 3, 3-39; Дограмаджиева, Е. Изместване на памети към съседни дати в късните славянски евангелски месецослови.//Бълг. език, 52, 2005, № 3, 33-38; Дограмаджиева, Е. Местоположението на подвижните дни в неподвижния календар от славянските евангелски ръкописи.//Кирило-методиевски студии, 18, 2009, 202-214; Дограмаджиева, Е. Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия.//Кирило-методиевски студии, 19, С., 2010; Станковић, Р. Рукописи српске редакциjе у Народноj библиотеци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени знаци и датирање. //Археографски прилози, 26-27, 2004-2005, с. 194-195; Стоянов, М. Букви и книги. София, 1978, 62-101.; реставрация: не общо състояние: добро, първите осем тетради и последните 7 листа са отделени от книжното тяло; обширни следи от навлажняване в горната третина на листата липси: 1-ва и 2-ра тетрада (с един неидентифициран); 7 л. от 3-та, 1 л. от 14-та тетрада и други; лл.44б и 82б са неизписани

Съдържание

18(30 59) Четириевангелие, трета четвърт на ХVІ век (1550-1560)
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
л.41-50
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
л.48а
л.48б
л.49а
л.49б
л.50а
л.50б
л.51-60
л.51а
л.51б
л.52а
л.52б
л.53а
л.53б
л.54а
л.54б
л.55а
л.55б
л.56а
л.56б
л.57а
л.57б
л.58а
л.58б
л.59а
л.59б
л.60а
л.60б
л.61-70
л.61а
л.61б
л.62а
л.62б
л.63а
л.63б
л.64а
л.64б
л.65а
л.65б
л.66а
л.66б
л.67а
л.67б
л.68а
л.68б
л.69а
л.69б
л.70а
л.70б
л.71-80
л.71а
л.71б
л.72а
л.72б
л.73а
л.73б
л.74а
л.74б
л.75а
л.75б
л.76а
л.76б
л.77а
л.77б
л.78а
л.78б
л.79а
л.79б
л.80а
л.80б
л.81-90
л.81а
л.81б
л.82а
л.82б
л.83а
л.83б
л.84а
л.84б
л.85а
л.85б
л.86а
л.86б
л.87а
л.87б
л.88а
л.88б
л.89а
л.89б
л.90а
л.90б
л.91-100
л.91а
л.91б
л.92а
л.92б
л.93а
л.93б
л.94а
л.94б
л.95а
л.95б
л.96а
л.96б
л.97а
л.97б
л.98а
л.98б
л.99а
л.99б
л.100а
л.100б
л.101-110
л.101а
л.101б
л.102а
л.102б
л.103а
л.103б
л.104а
л.104б
л.105а
л.105б
л.106а
л.106б
л.107а
л.107б
л.108а
л.108б
л.109а
л.109б
л.110а
л.110б
л.111-120
л.111а
л.111б
л.112а
л.112б
л.113а
л.113б
л.114а
л.114б
л.115а
л.115б
л.116а
л.116б
л.117а
л.117б
л.118а
л.118б
л.119а
л.119б
л.120а
л.120б
л.121-130
л.121а
л.121б
л.122а
л.122б
л.123а
л.123б
л.124а
л.124б
л.125а
л.125б
л.126а
л.126б
л.127а
л.127б
л.128а
л.128б
л.129а
л.129б
л.130а
л.130б
л.131-140
л.131а
л.131б
л.132а
л.132б
л.133а
л.133б
л.134а
л.134б
л.135а
л.135б
л.136а
л.136б
л.137а
л.137б
л.138а
л.138б
л.139а
л.139б
л.140а
л.140б
л.141-150
л.141а
л.141б
л.142а
л.142б
л.143а
л.143б
л.144а
л.144б
л.145а
л.145б
л.146а
л.146б
л.147а
л.147б
л.148а
л.148б
л.149а
л.149б
л.150а
л.150б
л.151-160
л.151а
л.151б
л.152а
л.152б
л.153а
л.153б
л.154а
л.154б
л.155а
л.155б
л.156а
л.156б
л.157а
л.157б
л.158а
л.158б
л.159а
л.159б
л.160а
л.160б
л.161-170
л.161а
л.161б
л.162а
л.162б
л.163а
л.163б
л.164а
л.164б
л.165а
л.165б
л.166а
л.166б
л.167а
л.167б
л.168а
л.168б
л.169а
л.169б
л.170а
л.170б
л.171-180
л.171а
л.171б
л.172а
л.172б
л.173а
л.173б
л.174а
л.174б
л.175а
л.175б
л.176а
л.176б
л.177а
л.177б
л.178а
л.178б
л.179а
л.179б
л.180а
л.180б
л.181-191
л.181а
л.181б
л.182а
л.182б
л.183а
л.183б
л.184а
л.184б
л.185а
л.185б
л.186а
л.186б
л.187а
л.187б
л.188а
л.188б
л.189а
л.189б
л.190а
л.190б
л.191а
л.191б
откъслеци 1-9
откъслек 1а
откъслек 1б
откъслек 2а
откъслек 2б
откъслек 3а
откъслек 3б
откъслек 4а
откъслек 4б
откъслек 5а
откъслек 5б
откъслек 6а
откъслек 6б
откъслек 7а
откъслек 7б
откъслек 8а
откъслек 8б
откъслек 9а
откъслек 9б
еталон