-
№ 7209

Требник : 84(40) хартия 1592 г.

Автор:
Година: 1592 г.
Град:
Издателство:
Страници: 134
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържа Чинопоследования за изнасянето на кръста на Господските празници, за преминаване на една вяра в друга, молитви за различни случаи – за дъжд, за ловене на риба, за освещаване на храм или дом и др., Богородичен параклис; Бележка на писача: на л.64б за това, че ръкописът е писан от Даниил Етрополски през 1592 г.; Приписки: на предната кора за купуването на ръкописа от Христо Хлебар от Ихтиман и прилагането му в храма „Св. Архангел Михаил“ в Костенец; на същото място по-долу от друга ръка; на задната кора от 1611 г. от поп Стойко от с. Костенец за 40 дневен дъждовалеж; на л.19а [abstract] Украса: червени геометрични инициали; според някои изследователи, това е най-ранният познат засега ръкопис на известния книжовник от ХVІІ век Даниил Етрополски; в периода 1884-1900 г.; Даниил Етрополски; няма данни; воден знак: единична котва в кръг с ъглест трилистник и контрамарка CB; Подвързия: да; Материал: дърво, кожа; Външни особености: на предното ребро на горния капак запазен един метален шип; подвързията е повредена в гръбната част; Технология и украса: орнаментирани трилистници в ъглите на рамкиран бордюр; Оригинална/съвременна: оригинална; Предишни описания и сигнатури: ИЙ35 (Йовчев, И. Каталог на книгите в Областната библиотека и музей. Пловдив, 1885); СК254 (Христова, Б., Д. Караджова, А. Икономова. Български ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982); Библиография: Мано-Зиси, К. Писар Jеромонах Данил у Манастиру Шудикови.//Археографски прилози, 29-30, 2007-2008, с. 279, ил. 15; Мусакова, Е. Даниил мазач. – В: Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век. С., 2010, с. 172; Найденова, Д. Каноничноправни текстове в състава на славянски ръкописи, съхранявани в български книгохранилища.// Старобългаристика/Palaeobulgarica, XXXII, 2008, № 4, 53-69; Радославова, Д. Етрополският книжовен център: Проблеми и перспективи на изследванията. – В: Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век. С., 2010, с. 65; Станковић, Р. Рукописи српске редакциjе у Народноj библиотеци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени знаци и датирање. //Археографски прилози, 26-27, 2004-2005, 202-203; Стоянов, М. Букви и книги. София, 1978, 62-101; Тончева, Х. Текстологични наблюдения върху рилските ръкописни требници.//Старобългаристика/Palaeobulgarica, ХХІ, 1997, № 2, 61-70; Тончева, Х. За атонската редакция на старобългарските молитвени текстове.//Старобългаристика/Palaeobulgarica, XXIII, 1999, N 3, 76-87; Тончева, Х. За наследниците на глаголическите молитви при природни бедствия.//Старобългаристика/Palaeobulgarica, XXIV, 2000, N 2, 85-91; Библиография: Тончева, Х. За развоя на старобългарските Молитви избрани за всяка потреба в ръкописните требници (ХIV - ХVII в.).//Год. СУ "Св. Кл. Охридски". Център славяно-визант. проучв. "Иван Дуйчев", 90(9), 2002, 381-390; Тончева, Х. Лексикални варианти в евхологични текстове (XIV - XIX в.).//Тр. Великотърн. унив. "Св. св. Кирил и Методий". Филол. фак., 33, 2002, N 2, 219-231; Тончева, Х. Славянските преписи на чина "Параклис на Пресвета Богородица" от ХV-ХVIII век.//Славистика, 3, 2008, 52-61; Христова, Б.,Е. Мусакова. Етрополската калиграфско-художествена школа от XVII век. [Каталог].С., 2010, с. 92; Христова, Б., Д. Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници X-XVIII век. Т. 2. ХVІ-ХVІІІ век.С., 2004, с. 24, № 208; Шнитер, М. Молитва и магия. С., 2001; Шнитер, М. Молитвите против природни бедствия в новооткритата част на Euch.Sin. и техните късни южнославянски съответствия. – В: ПЭТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, с. 117; Toncheva. H., I. Iliev. The Old Bulgarian Euchologion – a Part of the Manuscript Heritage of Plovdiv National Library. – In: Proceedings of The Final Conference of EMBARK Project. 3-4 April 2012, 37-42.; реставрация: не общо състояние: добро; книжното тяло е отделено от подвързията, тетрадите се държат за страничната обшивка; от л.57 до края листовете са отделени липси: в началото липсват 18 свезки

Съдържание

84(40) Требник, 1592 г.
предна кора
преден форзац
листове 1 - 10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
листове 11 - 20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
листове 21 - 30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
листове 31 - 40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
листове 41 - 50
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
л.48а
л.48б
л.49а
л.49б
л.50а
л.50б
листове 51 - 60
л.51а
л.51б
л.52а
л.52б
л.53а
л.53б
л.54а
л.54б
л.55а
л.55б
л.56а
л.56б
л.57а
л.57б
л.58а
л.58б
л.59а
л.59б
л.60а
л.60б
листове 61 - 64
л.61а
л.61б
л.62а
л.62б
л.63а
л.63б
л.64а
л.64б
заден форзац
задна кора
еталон А
еталон Б