-
№ 7214

Марковски псалтир : 5(207) хартия 1638 г.

Автор:
Година: 1638 г.
Град:
Издателство:
Страници: 289
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Л.1а: Чинопоследование при изпълняване на пасалмите; Л.3а-Л.135б: Псалми; Л.136а -Л.142б: Богородичен параклис; Бележка на писача: л.142б за деня, месеца и годината на изписване на ръкописа; Приписки: на л.135а поменик с имена Димитре, Хахо, Ниделко, Крайчо, Доине; приписка за историята на псалтира на предния форзац – споменати са селата Дермендере (дн. Първенец), Пловдивско и Марково, Пловдивско; на заден форзац друга приписка [abstract] Украса: богато украсени полихромни медальонни и плетенични заставки и инициали с антропоморфни и зооморфни мотиви в балкански стил; ислямско влияние в изображенията на инициалите с растителни мотиви; заставки от няколко вида: на л.1а правоъгълна заставка с преплетени кръгове, очертани от бели ленти с черни кантове с много възли и клоновидни извивки, дъната са тъмносини, жълти и червени; на л.3 медальонна заставка с миниатюра на цар Давид с корона на престол със свитък в ръка, отстрани растителен орнамент тип „дървото на живота” с възли и птичка от същите ленти; на л.64б медальонна заставка с миниатюра, изобразяваща Христос Пантократор, псалом LXXVІІ, 1; на л.123б миниатюра на Моисей; заставка тип „портик” с орнитоморфни мотиви на л.84а; тясна цветна заставка тип „лакатушен бордюр” на л.95б; Украса: образни инициали с антропоморфен мотив човешки глави, от чиито коси се очертава буквата на лл.1б, 3б, 11а, 23б, 25б, 29б, 35а, 36б, 40а-б, 50б, 59а, 63а, 79б, 86а, 108а, 119б, в някои случаи само човешка глава за буква О на лл.12а, 16а, 38а, 49б, 51а, 73б, другаде човешката глава е комбинирана с птица на лл.27а, 70а, 97, 82а или е разработен мотива птица, кацнала върху змия на лл.17б, 41б, 77б, 57б. Разнообразието на комбинациите е голямо, а изпълнението експресивно, особено в детайлното очертаване на човешкото лице; инициали с двойно преплетени ленти в балкански стил на лл.13а, 20а, 32а, 64б, 84а, 95б, 100а, 108а, 123б и със зооморфни мотиви на л.3а, с големи цветни флорални удължения, напомнящи източна арабеска на лл.7б, 51б, 72б, 89, по удълженията на някои са кацнали птички - лл.26а, 39б, 46а, 57б, 72б, 78б, 89б, 112б, 118б; Украса: инициали от плътни червени линии в неовизантийски стил с богата орнаментика на лл.15б, 16б, с вписани очи на лл.4б, 33а, 44а, 45а, 52б, 61б и др.; орнаментален растителен мотив в страничното поле с птичка, тип „дървото на живота”, на л.13а и антропоморфен мотив на л.32а; кръстовидни указалки; Макар и неподписан, някои изследователи причисляват по калиграфски белези ръкописа към работите на йерей Аврам Димитриевич, преписвач от Карловско-аджарската книжовна школа; покупка; 1920 г.; няма данни; Нако Харизанов от с. Марково, Пловдивско (по бележка на предната кора); Воден знак: три вертикално поставени кръга, без аналози в албумите; единична котва в кръг с обли трилистници и контрамарка ВМ; единична котва в кръг с обли трилистници; контрамарка BM и три луни (подобен на Mošin, № 2089 от 1635); три луни с контрамарка АЗ; Подвързия: да; Материал: дърво, кожа; Външни особености: две функциониращи закопчалки - два метални жлеба в предното ребро на горния капак и две кожени каишки с метални наконечници в задното ребро на долния капак; Технология и украса: орнамент в техника сляп отпечатък върху горния капак, във формата на ромбоид, в центъра на който е Голготския кръст; Оригинална/съвременна: оригинална; Предишни описания и сигнатури: ИЙ14? (Йовчев, И. Каталог на книгите в Областната библиотека и музей. Пловдив, 1885); НР33 (Райнов, Н. Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив. С., 1925); МС400 (Стоянов, М. Украса на славянските ръкописи в България. С, 1973); СК442 (Христова, Б., Д. Караджова, А. Икономова. Български ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982); Библиография: Ангелов, Б. Старобългарски книжовни средища. Аджар (Свежен), Карловско (Добавки). Карлово. (Книжовната дейност на йерей Аврам Димитриевич).//Изв. на НБКМ, 14 (20), 1976, 39-40; Христова, Б., Д. Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници X-XVIII век. Т. 2. ХVІ-ХVІІІ век.С., 2004, с. 49, № 292; Джурова, А. Ислямски влияния върху украсата на българските ръкописи ХV-ХVІІ век.//Пробл. на изкуството, 1980, № 3, 31-33. (същото В: Литературознание и фолклористика. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков. С., 1983, 182-186); Джурова, А. 1 000 години българска ръкописна книга. Орнамент и миниатюра. С., 1981, ил.№ 270, 271, 272, 273, 274; табл.LХХІІІ, 1053-1068; Джурова, А. Въведение в славянската кодикология. Византийският кодекс и рецепцията му сред славяните. С., 1997, с. 190, ил.390; Джурова, А. В света на ръкописите. С., 2007, 218-219; Дончева-Панайотова, Н. Аджарски книжовници-илюстратори от ХVІІ век. Велико Търново, 1998, с. 66, 74, 80; Евлогиева-Кацарова, Ц. Художествената работа на йерей Йоан в етрополското четириевангелие от 1658 г. – В: Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век. С., 2010, с. 208; Библиография: Караджова, Д. За илюстриращите образни инициали в някои ръкописи от Котленския книжовен център. – В: Славянска палеография и дипломатика. Т. 2, С., CIBAL, 1985, с. 227; Карачорова, И. За така наречената "Молитва след псалтира".// Кирило-методиевски студии, 14, 2001, 183-186; Карачорова, И. За цифровите означения към библейските песни. – В: ПЭТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 347-348; Карачорова, И. Към изучаването на библейските песни в славянската ръкописна традиция.//Старобългаристика/Palaeobulgarica, ХХІХ, 2005, № 1, 32-35; Българска ръкописна книга. Х-ХVІІІ в. Каталог. С., 1976, № 221; Коцева, Е. Славянски ръкописи в библиотеката на Пловдивската митрополия.//Старобългарска литература, 15, 1984, 158-159; Мусакова, Е. Даниил мазач. – В: Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век. С., 2010, с. 179, 181; Райков, Б. Орнамент и миниатюра в българските ръкописи XV-XVIII век. С., 1979, ил. ХІV; Райков, Б. Украсата на българските ръкописи от 15-18 век. – В: Славянска палеография и дипломатика. Т. 1, С., CIBAL, 1980, 213-219; Библиография: Мусакова, Е. Луксозните ръкописи на XVII-ти век. – В: По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология : Сб. научни съобщения от Втория национален колоквиум, посветен на 160-годишнината от рождението на Лука Касъров (1854–1916). Пловдив. 2015. 247–263; Станковић, Р. Рукописи српске редакциjе у Народноj библиотеци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени знаци и датирање. //Археографски прилози, 26-27, 2004-2005, 199-200; Стоянов, М. Украса на славянските ръкописи в България. С, 1973, с.36; Стоянов, М. Букви и книги. София, 1978, 62-101; Узунова, Е. Някои палеографско-кодикологически проблеми на извънтекстовите добавки в българските ръкописи от ХІ до ХVІІІ век. // Библиотекознание, библиография, книгознание, 6, 1998, с. 137; Христова, Б., Е. Мусакова, Е. Узунова. Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия и архивен институт - София. Т. 1. С., 2009, с. 141.; реставрация: да общо състояние: отлично липси: : 1-ва и 18-та тетрада са с по 7 листа

Съдържание

5(207) Марковски псалтир, 1638 г.
предна кора
преден форзац
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
л.41-50
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
л.48а
л.48б
л.49а
л.49б
л.50а
л.50б
л.51-60
л.51а
л.51б
л.52а
л.52б
л.53а
л.53б
л.54а
л.54б
л.55а
л.55б
л.56а
л.56б
л.57а
л.57б
л.58а
л.58б
л.59а
л.59б
л.60а
л.60б
л.61-70
л.61а
л.61б
л.62а
л.62б
л.63а
л.63б
л.64а
л.64б
л.65а
л.65б
л.66а
л.66б
л.67а
л.67б
л.68а
л.68б
л.69а
л.69б
л.70а
л.70б
л.71-80
л.71а
л.71б
л.72а
л.72б
л.73а
л.73б
л.74а
л.74б
л.75а
л.75б
л.76а
л.76б
л.77а
л.77б
л.78а
л.78б
л.79а
л.79б
л.80а
л.80б
л.81-90
л.81а
л.81б
л.82а
л.82б
л.83а
л.83б
л.84а
л.84б
л.85а
л.85б
л.86а
л.86б
л.87а
л.87б
л.88а
л.88б
л.89а
л.89б
л.90а
л.90б
л.91-100
л.91а
л.91б
л.92а
л.92б
л.93а
л.93б
л.94а
л.94б
л.95а
л.95б
л.96а
л.96б
л.97а
л.97б
л.98а
л.98б
л.99а
л.99б
л.100а
л.100б
л.101-110
л.101а
л.101б
л.102а
л.102б
л.103а
л.103б
л.104а
л.104б
л.105а
л.105б
л.106а
л.106б
л.107а
л.107б
л.108а
л.108б
л.109а
л.109б
л.110а
л.110б
л.111-120
л.111а
л.111б
л.112а
л.112б
л.113а
л.113б
л.114а
л.114б
л.115а
л.115б
л.116а
л.116б
л.117а
л.117б
л.118а
л.118б
л.119а
л.119б
л.120а
л.120б
л.121-130
л.121а
л.121б
л.122а
л.122б
л.123а
л.123б
л.124а
л.124б
л.125а
л.125б
л.126а
л.126б
л.127а
л.127б
л.128а
л.128б
л.129а
л.129б
л.130а
л.130б
л.131-142
л.131а
л.131б
л.132а
л.132б
л.133а
л.133б
л.134а
л.134б
л.135а
л.135б
л.136а
л.136б
л.137а
л.137б
л.138а
л.138б
л.139а
л.139б
л.140а
л.140б
л.141а
л.141б
л.142а
л.142б
заден форзац
задна кора
еталон