-
№ 7218

Теоретическа и практическа числителница за ученици отъ срѣдни-тѣ класове и за самоуци : По най-добры-тѣ отъ тоя видъ съчиненія / Съставилъ Хр. Г. Дановъ. Четвьрто оправено издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес. 1874.

Автор: Данов, Христо Груев почетен член на БКД 1828-1911.
Година: 1874 г.
Град: Виена
Издателство: Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие
Страници: 352
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 78
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

STP; Книгата е печатана с граждански шрифт.; На гърба на заглавната страница е посочено местоиздаването: "Печатница на Българско-то-Отдѣление Іанко С. Ковачевъ и С-іе".; На екземпляра с В125592 и инв. № B6448a-1980 има оставена бележка: "Принадлежи ... Д. Радеву Хаскова 1887 8 януари". На заглавната страница и с. 1 - "Изъ книгытѣ на Nикола М. Nачевъ въ Ловичъ 1879 г."; STP; 2 екземпляра.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 1550, с. 75.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 1447, с. 689-690.; Енциклопедия на българската възрожденска литература, В. Търново, 1996, с. 214-216.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., 1988, с. 179-181.

Съдържание

Теоретическа и практическа числителница за ученици отъ срѣдни-тѣ класове и за самоуци [4. изд.]
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Титул]
[Посттитул]
Прѣдговоръ
[с. 1]
[с. 2]
Числителница. Опрѣдѣленія
[с. 3]
[с. 4] 2
Дѣлъ I. За цѣлы-ты числа
Броеніе
Словесно броеніе
[с.5]
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
Писменно броеніе
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
Римска и славенска системы за броеніе
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
Дѣйствія съ цѣлы числа
[с.] 18
Събираніе
[с.] 19
Общи правила за събираніе
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
Задавкы за упражненіе
[с.] 25
[с.] 26
Изважданіе
[с.] 27
[с.] 28
Общы правила за изважданіе
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
За сравненіе числа-та и измѣненіе сбора и разлика-та
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
Употрѣбленіе скобы при събираніе и изважданіе
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
Умноженіе
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
Общы правила за умноженіе
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
Дѣленіе
[с.] 57
[с.] 58
Общы правила за дѣленіе
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
Задавкы за упражненіе
[с.] 72
Съкратено умноженіе и дѣленіе
Съкратено умноженіе
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
Съкратено дѣленіе
[с.] 76
Опыти надъ умноженіе и дѣленіе
[с.] 77
Употрѣбленіе скобы при умноженіе и дѣленіе
[с.] 78
[с.] 79
За сравненіе числа-та и измѣненіе произведеніе-то и чястно-то
За сравненіе числа-та
[с.] 80
[с.] 81
За измѣненіе произведеніе-то
[с.] 82
За измѣненіе чястно-то
[с.] 83
[с.] 84
Приложение четыре-те дѣйствія при рѣшеніе задавкы
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
Употрѣбленіе скобы при смѣсени дѣйствія
[с.] 89
Общы задавкы, кои-то ся относять на четыре-тѣ дѣйствія отъ цѣлы числа
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
Дѣлимость на числа-та
[с.] 93
[с.] 94
Общи бѣлѣзи за дѣлимости на цѣлы числа
[с.] 95
[с.] 96
Чястни бѣлѣзи за дѣлимости на числа
[с.] 97
[с.] 98
[с.] 99
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
Разлаганіе числа на просты-ты имъ дѣлители или множители
[с.] 103
[с.] 104
Нахожданіе най-голѣмый общъ дѣлитель
[с.] 105
[с.] 106
[с.] 107
Нахожданіе най-малко-то кратно число
[с.] 108
[с.] 109
[с.] 110
Дѣлъ II. За дроби-ты
Прости дроби
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
Раздѣленіе дроби-ты по отношеніе на величинѫ-тѫ имъ къмъ единицѫ-тѫ
[с.] 114
Свойства на дроби-ты
[с.] 115
[с.] 116
[с.] 117
Съкращеніе на дроби
[с.] 118
[с.] 119
Привожданіе дроби въ еднакъвъ знаменатель
[с.] 120
[с.] 121
Сравненіе на дроби
[с.] 122
Нахожданіе чясти-ты на кое-да-было цѣло число
[с.] 123
Нахожданіе цѣло число, ако е извѣстна каква-да-была негова чясть
[с.] 124
[с.] 125
[с.] 126
Събираніе съ прости дроби
[с.] 127
Задавкы за упражненіе
[с.] 128
Изважданіе съ просты дроби
[с.] 129
[с.] 130
Задавкы за упражненіе
[с.] 131
Умноженіе съ просты дроби
[с.] 132
[с.] 133
[с.] 134
Задавкы за упражненіе
[с.] 135
Дѣленіе съ просты дроби
[с.] 136
[с.] 137
[с.] 138
[с.] 139
Задавкы за упражненіе
Общи задавкы, кои-то ся относять къмъ четыре-тѣ дѣйствія отъ просты дроби
[с.] 140
[с.] 141
[с.] 142
[с.] 143
Десятичны дроби
[с.] 144
[с.] 145
[с.] 146
[с.] 147
[с.] 148
Събираніе съ десятичны дроби
[с.] 149
Изважданіе съ десятичны дроби
[с.] 150
Умноженіе съ десятичны дроби
[с.] 151
Дѣленіе съ десятичны дроби
[с.] 152
[с.] 153
Обрьщаіе обыкновенны дроби въ десятичны
[с.] 154
Періодическы десятичны дроби
[с.] 155
[с.] 156
[с.] 157
[с.] 158
[с. 159]
[с. 160]
Обрьщаіе десятичны дроби въ обыкновенны
[с.] 161
[с.] 162
Съвокупны дѣйствія надъ обыкновенны, десятичны и періодическы дроби
[с.] 163
Общы задавкы възъ десятичны дроби
[с.] 164
Непрѣрывны (непрѣкѫсваны) дроби
[с.] 165
[с.] 166
[с.] 167
[с.] 168
Примѣри за упражненіе
[с.] 170
За именованны числа
[с.] 171
I. Мѣрѫ за дължинѫ
[с.] 172
II. Мѣрѫ за повърхнинѫ
III. Мера за обемы
[с.] 173
IV. Мѣра за тяжинѫ
V. Мѣра за смѣстимость но воды
VI. Мѣра житна
VII. Мѣра за монеты
VIII. Мѣра за врѣмя
[с.] 174
IX. Раздѣленіе окрѫжность на крѫгъ
X. Мѣра хартійна
Раздробеніе именнованны числа
[с.] 175
а) Раздробеніе несъставны числа
[с.] 176
б) Раздробеніе съставны числа
[с.] 177
Прѣврьщаніе именнованны числа
а) Прѣврьщаніе несъставны числа
[с.] 178
б) Прѣврьщаніе съставны числа
[с.] 179
[с.] 180
Задавкы за упражненіе
[с.] 181
[с.] 182
Събираніе съ съставны числа
[с.] 183
[с.] 184
[с.] 185
[с.] 186
Задавкы за упражненіе
[с.] 187
[с.] 188
Изважданіе съ съставны числа
[с.] 189
[с.] 190
[с.] 191
Задавкы за упражненіе
[с.] 192
Умноженіе съ съставны числа
[с.] 193
[с.] 194
[с.] 195
[с.] 196
Задавкы за упражненіе
Дѣленіе съ съставны числа
[с.] 197
[с.] 198
[с.] 199
[с.] 200
Задавкы за упражненіе
[с.] 201
[с.] 202
Общи задавкы, кои-то ся относять на четыре-тѣ дѣйстія отъ именованны числа
[с.] 203
[с.] 204
Допълненіе на умноженіе и дѣленіе
Съкръщеніе въ умноженіе
[с.] 205
[с.] 206
[с.] 207
Съкръщеніе въ деленіе
[с.] 208
[с.] 209
[с.] 210
[с.] 211
Дѣл III. За отношенія-та и съразмѣрности-ты
Отношенія
Разностно отношеніе
[с.] 212
Чястно отношеніе
[с.] 213
[с.] 214
Съразмѣрности (пропорціи)
[с.] 215
За равноразностнѫ или аритметическа съразмѣрность
[с.] 216
[с.] 217
[с.] 218
Задавкы за срѣдне разностно число
[с.] 219
За равночястнѫ или геометрическѫ съразѣрность
[с.] 220
[с.] 221
[с.] 222
[с.] 223
[с.] 224
[с.] 225
За тройны-ты правила
Просто тройно правило
[с.] 226
[с.] 227
[с.] 228
[с.] 229
[с.] 230
[с.] 231
Задавкы за упражненіе
[с.] 232
[с.] 233
Сложно тройно правило
[с.] 234
[с.] 235
[с.] 236
[с.] 237
[с.] 238
[с.] 239
Задавкы за упражненіе
[с.] 240
[с.] 241
Приложеніе тройно-то правило въ прѣсмѣтваніе лихвы
[с.] 242
[с.] 243
Проста лихва
[с.] 244
[с.] 245
[с.] 246
[с.] 247
[с.] 248
Примѣри за упражненіе
[с.] 249
[с.] 250
Сложна лихва
[с.] 251
[с.] 252
[с.] 253
Задавкы за упражненіе въ простѫ и сложнѫ лихвѫ
[с.] 254
[с.] 255
[с.] 256
Приложеніе тройно-то правило на отбивъ отъ записы или мѣнителницы
[с.] 257
[с.] 258
[с.] 259
[с.] 260
Задавкы за упражненіе
[с.] 261
[с.] 262
Правило за врѣмя на срочно исплащаніе
[с.] 263
[с.] 264
[с.] 265
Задавкы за упражненіе
[с.] 266
Съдружественно правило
[с.] 267
[с.] 268
[с.] 269
[с.] 270
[с.] 271
[с.] 272
[с.] 273
[с.] 274
Задавкы за упражненіе
[с.] 275
[с.] 276
[с.] 277
Верижно правило
[с.] 278
[с.] 279
[с.] 280
[с.] 281
Задавкы за упражненіе
[с.] 282
[с.] 283
Правило за смѣшеніе
Пьрвый случяй
[с.] 284
[с.] 285
[с.] 286
[с.] 287
Вторый случяй
[с.] 288
[с.] 289
[с.] 290
[с.] 291
[с.] 292
[с.] 293
[с.] 294
[с.] 295
[с.] 296
Задавкы за упражненіе
[с.] 297
[с.] 298
Притурка на числителница-та
Силы или стьпени и корени
[с.] 299
[с.] 300
Задавкы за упражненіе
Извличяніе корени
[с.] 301
[с.] 302
[с.] 303
Извличяніе на четвероѫгълный (квадратный) корень
[с.] 304
[с.] 305
[с.] 306
[с.] 307
Употрѣбленіе на четвероѫгълный корень
[с.] 308
[с.] 309
[с.] 310
[с.] 311
[с.] 312
Задавкы за упражненіе
[с.] 313
[с.] 314
[с.] 315
[с.] 316
[с.] 317
[с.] 318
[с.] 319
[с.] 320
[с.] 321
[с.] 322
[с.] 323
[с.] 324
По-употрѣбитѣлны чюждестраннаы мѣры и монеты и тѣхны сравненія помежду имъ съ нѣкои наши
I. Французскы мѣры
[с.] 325
[с.] 326
II. Англійскы мѣры
[с.] 327
III.Русскы мѣры
[с.] 328
IV. Австрійскы мѣры
V. Влашкы мѣры
[с.] 329
VI. Гьрцкы мѣры
[с.] 330
[Таблици]
[Монеты]
[с.] 331
[Мѣри за дължинѫ]
[с.] 332
[Мѣри за тегло]
[с.] 333
Таблица на пьрвоначялны-ты числа отъ 1 до 1000
[с.] 334
Съдьржяніе
[с. 335]
[с. 336]
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]