-
№ 7229

Българско обичайно сѫдебно право / отъ Ст. С. Бобчевъ.

Автор: Бобчев, Стефан Савов редовен член на БКД 1853-1940.
Година: 1917 г.
Град: София
Издателство: Печатница на народното осигурително дружество Балканъ
Страници: 323
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

RETRO

Съдържание

Сборникъ за народни умотворения и народописъ : Книга 33 (1917) Българско обичайно сѫдебно право отъ Ст. С. Бобчевъ
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул]
[Посттитул]
Прѣдговоръ
[с. 1]
Съкращения
[с. 2]
Съдържание
[с. 3]
[с. 4]
Table des matières
[с. 5]
[с. 6]
[I.] Историко-сравнителенъ погледъ върху сѫдебно право
Въведение
[с. І]
[с.] ІІ
[с.] ІІІ
[с.] ІV
[с.] V
[с.] VІ
[с.] VІІ
[с.] VІІІ
[с.] ІХ
[с.] Х
[с.] ХІ
Часть първа. Сѫдебенъ строй
[Източници, материали и литература]
[с. ХІІ]
[с. ХІІІ] ХІІ
І. Самосѫдъ - кръвна мъсть
[с. ХІV]
[с.] ХV
[с.] ХVІ
ІІ. Мирители, посрѣдници - сѫдии
[с. ХVІІ]
[с.] ХVІІІ
[с.] ХІХ
[с.] ХХ
[с.] ХХІ
ІІІ. Домашенъ или челяденъ сѫдъ
[с. ХХІІ]
[с.] ХХІІІ
[с.] ХХІV
ІV. Старѣи - сѫдии въ общината
[с. ХХV]
[с.] ХХVІ
[с.] ХХVІІ
[с.] ХХVІІІ
[с.] ХХІХ
[с.] ХХХ
[с.] ХХХІ
[с.] ХХХІІ
[с.] ХХХІІІ
V. Княжески или държавенъ сѫдъ
[с. ХХХІV]
[с.] ХХХV
[с.] ХХХVІ
[с.] ХХХVІІ
[с.] ХХХVІІІ
[с.] ХХХІХ
VІ. Кадии и кадалъци прѣзъ врѣме на турското владичество
[с. XL]
[с.] XLI
[с.] XLII
[с.] XLIII
[с.] XLIV
[с.] XLV
[с.] XLVI
[с.] XLVII
[с.] XLVIII
[с.] XLIX
[с.] L
[с.] LI
[с.] LII
VІІ. Особни сѫдилища: духовни и еснафски
А. Духовни сѫдилища
[с. LIII]
[с.] LIV
[с.] LV
[с.] LVI
[с.] LVII
[с.] LVIII
Б. Еснафски сѫдилища
[с.] LIX
[с.] LX
[с.] LXI
[с.] LXII
[с.] LXIII
[с.] LXIV
[с.] LXV
Часть втора. Сѫдебенъ редъ
[Източници и литература]
[с. LXVI]
І. Подсѫдность
[с. LXVII]
[с.] LXVIII
[с.] LXIX
ІІ. Почване дѣлото прѣдъ сѫда
[с. LXX]
[с.] LXXI
[с.] LXXII
[с.] LXX[III]
[с.] LXXIV
[с.] LXXV
[с.] LXXVI
ІІІ. Състязание на странитѣ прѣдъ сѫда и сѫдебно дирене
[1. Двубоятъ (сѫдебенъ дуелъ)]
[с. LXXVII]
[с.] LXXVIII
[с.] LXXIX
[с.] LXXX
2. Ордалии или Божи сѫдъ
[с. LXXXI]
[с.] LXXXII
[с.] LXXXIII
[с.] LXXXIV
[с.] LXXXV
[с.] LXXXVI
[с.] LXXXVII
[с.] LXXXVIII
[с.] LXXXIX
[с.] XC
3. Ордалиитѣ проявени въ нови форми
А.
[с. XCI]
Б.
[с.] XCII
[с.] XCIII
[с.] XCIV
[с.] XCV
[с.] XCVI
[с.] XCVII
В.
[с.] XCVIII
4. Натемия или темия
[с. XCIX]
[с.] C
ІV. Доказателства
1. Самопризнание
[с. CI]
[с.] CII
[с.] CIII
[с.] CIV
2. Свидѣтели
а. Съклетвеницитѣ
[с. CV]
[с.] CVI
б. Появление на свидѣтелитѣ
[с.] CVII
[с.] CVIII
[с.] CVIX
в. Свидѣтелитѣ на ЗСЛ
[с.] CX
г. Свидѣтели по народното право
[с.] CXI
[с.] CXII
[с.] CXIII
[с.] CXIV
[с.] CXV
д. Свидѣтелствуване за граници
[с.] CXVI
[с.] CXVII
[с.] CXVIII
[с.] CXIX
3. Писмени доказателства
[с. CXX]
[с.] CXXI
[с.] CXXII
[с.] CXXIII
[с.] CXXIV
[с.] CXXV
[с.] CXXVI
4. Рѫбоши
[с. CXXVII]
[с.] CXVIII
[с.] CXXIX
[с.] CXXX
5. Разни веществени бѣлѣзи, като доказателства за собственость
[с. XCCCI]
[с.] CXXXII
6. Потера, прѣтърсване и посочване
[с. CXXXIII]
[с.] CXXXIV
[с.] CXXXV
[с.] CXXXVI
[с.] CXXXVII
[с.] CXXXVIII
V. Рѣшение и присѫда
[с. CXXXIX]
[с.] CXL
VІ. Потѫжване прѣдъ по-горенъ сѫдъ
[с. CXLI]
[с.] CXLII
[с.] CXLIII
[с.] CXLIV
[с.] CXLV
VІІ. Изпълнение на рѣшенията и присѫдитѣ
[с. CXLVI]
[с.] CXLII
[с.] CXLIII
[с.] CXLIX
[с.] CL
[с.] CLI
[с.] CLII
ІІ. Материали. Обичайно сѫдебно право
[с. 1]
[с. 2]
Прѣдговоръ
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
І. Сѫдници и сѫдилища
1. Самосѫдъ - Мирѐне
Въпросъ първи
[с.]
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
Въпросъ втори
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
Въпросъ трети
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[2] ІІ. Домашенъ и общински сѫдъ
Въпросъ четвърти
[с. 23]
[с.] 24
Въпросъ пети
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
Въпросъ шести
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
Въпросъ седми
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
Въпросъ осми
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
3. Духовни и еснфски сѫдии
Въпросъ девети
[с. 45]
[с.] 46
[с.] 47
Въпросъ десети
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
Въпросъ единадесети
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
4. Отношения къмъ сѫда
Въпросъ дванайсети
[с. 57]
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
Въпросъ тринадесети
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
Въпросъ четиринадесети
[с.] 65
[с.] 66
Въпросъ петнадесети
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
ІІ. Редъ за сѫдене
1. Почване дѣлото
Въпросъ шестнадесети
[с. 71]
[с.] 72
Въпросъ седемнадесети
[с.] 73
[с.] 74
Въпросъ осемнадесети
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
2. Доказателства
Въпросъ деветнадесети
[с. 78]
Въпросъ двадесети
[с.] 79
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
Въпросъ двадесеть и първи
[с.] 83
[с.] 84
Въпросъ двадесеть и втори
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
Въпросъ двадесеть и трети
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
Въпросъ двадесеть и четвърти
[с.] 91
[с.] 92
Въпросъ двадесеть и пети
[с.] 93
[с.] 94
Въпросъ двадесеть и шести
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
Въпросъ двадесеть и седми
[с.] 99
Въпросъ двадесеть и осми
Въпросъ двадесеть и девети
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
Въпросъ двадесеть и девети [тридесети]
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
[с.] 106
Въпросъ тридесети [тридесеть и първи]
[с.] 107
[с.] 108
Въпросъ тридесеть и първи [тридесеть и втори]
[с.] 109
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
[с.] 115
[с.] 116
[с.] 117
Въпросъ тридесеть и трети
[с.] 118
[с.] 119
Въпросъ тридесеть и четвърти
[с.] 120
[с.] 121
[с.] 122
Въпросъ тридесеть и пети
[с.] 123
[с.] 124
[с.] 125
3. Рѣшение
Въпросъ тридесеть и шести
[с. 126]
[с.] 127
[с.] 128
[с.] 129
Въпросъ тридесеть и седми
[с.] 130
[с.] 131
4. Потѫжвания прѣдъ по-горенъ сѫдъ
Въпросъ тридесеть и осмий
[с. 132]
[с.] 133
[с.] 134
Въпросъ тридесеть и девети
[с.] 135
[с.] 136
5. Изпълнение
Въпросъ четиресети
[с. 137]
[с.] 138
Въпросъ четиресеть и първи
[с.] 139
[с.] 140
Въпросъ четиресеть и втори
[с.] 141
[с.] 142
[с.] 143
Въпросъ четиресеть и трети
[с.] 144
Въпросъ четиресеть и четвърти
[с.] 145
[с.] 146
[с.] 147
[с. 148]
Азбученъ показалецъ
[с. І]
[с. ІІ]
[с. ІІІ]
[с. ІV]
[с. V]
Забѣлѣжени погрѣшки
[с. VІ]
[Последни страници и корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]