-
№ 7365

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина Ч. 2.

Автор: Венелин, Юрий Иванович 1802-1839.
Година: 1853 г.
Град:
Издателство:
Страници: 223
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 19
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Ч. 1-2 подв. заедно; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020

Съдържание

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина : От прихожданието на блъгарети на Тракийский полуостров до 968 година, или до покорението Блъгария от Великий княз руский Святослава : Ч. 2.
Заглавна страница
СЪДРЬЖАНІЕ.
стр.
КРИТИЧЕСКЫ ИЗДЫРЯНIЯ ЗА ИСТОРѬ-ТѪ БЛЪГАРСКѪ
Владимиръ II. (въ крыщеніе-то Симеонъ)
Война съ Грьци-ты.
Прихожденіе-то на Унгаре-ты (Венгры-ты, Турци-ты, Маджяре-ты); понятіе за тѣхно-то происхожданіе.
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
Сѣтнина за ползѫ на Россійскѫ-тѫ Исторіѭ.
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
Война съ Угре-ты 890—898.
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
Война съ Россіяне-ты.
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
Миръ съ Россіяне-ты и нападателенъ съѭзъ срѣщу Грьцкѫ-тѫ Имперіѭ.
стр. 47
стр. 48
стр. 49
стр. 50
Война съ Грьци-ты; Россіяне-ти помагатъ на Блъгаре-ты въ войнѫ-тѫ имъ срещу Имперіѭ-тѫ: 903 — 907.
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
Россіяне-ти заедно съ Унгаре-ты навлязохѫ прѣзъ Карпатскы-ты горы въ Унгаріѭ, нападатъ на Блъгарскы-ты владѣнія, и ся поселяватъ въ тѣхъ: 908—955.
стр. 66
Какъвъ сѫ народъ Печенѣзи-ти?
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
Власи-ти.
стр. 76
стр. 77
Римскы прѣселенія.
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
Блъгаре-ти и Власи-ти отмахнуватъ нападеніе-то на Унгареты и Россіяне-ты.
Промѣненіе въ Правителство-то Гръцко и Россійско 912 г.; сѣтнины-ты, които това промѣненіе докара; война съ Византійци-ты и Россіяне-ты.
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
Ахелойскый Бой.
стр. 96
Бой при Катасиртъ.
стр. 98
Сбиваніе при Маглавѫ и Пегы.
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
Послѣдни-ты годины на царуваніе-то на Владимира II: 928 — 931.
Понятіе за Блъгарскѫ-тѫ Писменность.
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
Петръ I.
стр. 113
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
стр. 145
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
стр. 153
стр. 154
стр. 155
Начяло на Срьбiѭ.
стр. 157
Начяло на Унгаріѭ.
стр. 159
стр. 160
стр. 161
стр. 162
Обще сношеніе на три-ты народа между себе: сир. на Россіяне-ты, Блъгаре-ты и Грьци-ты. 946 — 970.
I. На Россіяне-ты съ Грьци-ты.
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
II. Сношеніе на Блъгаре-ты съ Грьци-ты.
стр. 170
стр. 171
III. Сношеніе на Россіяне-ты съ Блъгаре-ты.
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176
стр. 177
стр. 178
стр. 179
стр. 180
Сѣтнина на тѣсны-ты сношенія на Россіяне-ты съ Блъгаре-ты.
стр. 182
Положеніе-то на Блъгаріѫ.
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
Възмѫщеніе-то на Блъгаре-ты.
стр. 189
Война съ Россіѭ; печялный конецъ на царуванiе-то на Петра I. 967 - 968.
стр. 191
стр. 192
стр. 193
стр. 194
стр. 195
стр. 196
стр. 197
стр. 198
РѢЧНИКЪ НА ЧЮЖЕСТРАННЫ ДУМЫ, КОИТО СѪ УПІОТРѢБЕНЫ ВЪ ТѪѬ КНИГѪ.
стр. 200
стр. 201
стр. 202
стр. 203
стр. 204
ПОГРѢШКЫ
стр. 206
стр. 207
Любородни-ти Спомоществователи.
[стр. 209]
[стр. 210]
[стр. 211]
[стр. 212]
[стр. 213]
[стр. 214]
[стр. 215]
[стр. 216]
[стр. 217]
[стр. 218]
[стр. 219]
[стр. 220]