-
№ 7402

Райковски дамаскин 160(600) 1859 г. хартия

Автор:
Година: 1859 г.
Град:
Издателство:
Страници: 397
Категория: Други
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: ръкописът се състои от пет книжни тела (I–V), подвързани заедно, I ч.(с.1–32 слово, приписка: на предната кора долу: Георги Радев 7 ноемврый 1899, на с.32, след края на словото пояснява, че преписва от списание „Християнско братско слово“ (г. I, кн.1, С., 1879), II ч.(лл.Iа–Vа, лл.Vа–XIб, л.XIIа съдържание на Дамаскина с някои пропуски, л.XIIб драсканици, сред които се чете годината 1866), III ч.(Дамаскин. Словата за великомъченик Георги, за Теодор Стратилат и за Никейските отци принадлежат на Дамаскин Студи. Словата за неделите на самарянката и на слепия не съвпадат със съответните слова в Дамаскиновото „Съкровище“. За словото на пророк Илия срвн. със Свищовския дамаскин от 1753 г. – Л. Милетич. Свищовски дамаскин, новобългарски паметник от XVIII век. С., 1923, 294–308; то влиза и в устойчивия състав на дамаскините от II новобългарски тип по класификацията на Дьомина – вж Е.И. Демина, Тихонравовский дамаскин, болгарский памятник XVII века., т. I , С., 1968, с.58. Значителен интерес представлява последното слово, разказващо за страданията и смъртта на Иисус Христос. То е съставено по съответните глави на четирите канонически евангелия и, както и останалите слова, е превод от гръцки език), IV ч.(съдържат разни допълнения и бележки, писани от различни ръце: с.291–299 поучителни изречения на турски език, писани с гръцки букви (некрасив и трудно четлив почерк), с.305 драсканици, с.307–308 по-малък формат листче, залепено към ръкописа, съдържащо записи на гръцки език от 1866 г., с.309 колони със сметки, подправени приписки с името на писача, годината и мястото на списване, с.316 с късен курсив, с.318 от ръката на 1-ви писач е преписано новогръцко стихотворение с 24 стиха); Приписки: на задния форзац два пъти е изписана годината 1859. [abstract] Бележки: Ръкописът, както личи от приписките, е бил собственост на Георги Радев от с. Райково (по-точно Долно Райково, днес в гр. Смолян), син на родопския общественик Ради Хаджигеоргиев, чието име също се споменава в една от приписките. Георги Радев е писал само първата част (от 1899 г. на тетрадката) и някои от приписките. Някои приписки той е подправял, променяйки годината от 1859 на 1869 и включвайки в тях името си, като е заличавал името на същинския писач, който също е бил Георги, но с друго презиме. Основната част от ръкописа – дамаскинът – е писана през 1859 г., както личи от неумело подправените приписки. Писали са двама души, единия на име Георги (срвн. приписките на стр.69 и 309). Турският текст е писан през 1868 г. (срвн. приписката от стр.305, която като че съдържа и името на писача му). Ръкописът принадлежи към един определен кръг от родопска книжнина от средата на XIX в., чието възникване е свързано с дейността на поп Кириак Белковски от Устово и на светогорския йеромонах Григорий (срвн. Хр.П. Константинов, Материал за изучавание родопското наречие, СбНУ, I, 1889, 133–156, т.II, 1890, 269–284).; Придобиване: постъпил през 1922 г. в дар от наследниците на Георги Радев (починал 1910–1911 г.); Воден знак: II ч.(три цилиндъра), III ч. без воден знак; Подвързия: да, мека кожа, оригинална; Издания: Стоянов, Маньо. Райковски дамаскин. – В: Родопски сборник, т. IIІ, С., 1972, 225–307; Родопско книжовно наследство : Райковски дамаскин / Състав. Христо Гиневски, Георги Митринов. - Варна, 2006. – 276 с.; Библиография: Станчев, К. Опис на славянските ръкописи в Пловдивската Народна библиотека „Иван Вазов“, постъпили след 1920 година. С., 1982, 42–51; Стефова, Лидия. Глаголният корен -ЕМ/-ИМ в Райковския дамаскин.//Български език, 2007, № 3, 65–68; Стефова, Лидия. Глаголът ГАЛЕМ в Райковския дамаскин.//Български език, 2008, № 1, 73–75; Стефова, Лидия. За някои глаголи в Райковския дамаскин.//Български език, 2003, № 2–3, 69–73; Стефова, Лидия. За някои особености на несвършения и свършения вид на глаголите в Райковския дамаскин.//Български език, 2001–2002, № 1, 87–91; Стефова, Лидия. Из глаголната система на Райковския дамаскин.//Български език, 2005, № 3, 94–98; Стефова, Лидия. Морфосинтатктични църковнославянизми в Райковския дамаскин.//Български език. 61. 2014, № 2, 40–55; Стефова, Лидия. Необичайни глаголни префикси в Райковския дамаскин.//Български език, 2004, № 4, 53–58; Стефова, Лидия. Особени случаи на глаголно управление в Райковския дамаскин.// Старобългаристика, 27, 2003, № 3, 93–100; Стефова, Лидия. Сегашно време на глаголите в Райковския дамаскин.//Български език, 2005, № 2, 84–90.

Съдържание

Райковски дамаскин, 1859 г.
предна кора
преден форзац
част I
Ia

с.1-20
с.1
с.2
с.3
с.4
с.5
с.6
с.7
с.8
с.9
с.10
с.11
с.12
с.13
с.14
с.15
с.16
с.17
с.18
с.19
с.20
с.20-32
с.21
с.22
с.23
с.24
с.25
с.26
с.27
с.28
с.29
с.30
с.31
с.32
IIа
IIб
част II
л.I-XII
л.Iа
л.Iб
л.IIа
л.IIб
л.IIIа
л.IIIб
л.IVа
л.IVб
л.Vа
л.Vб
л.VIа
л.VIб
л.VIIа
л.VIIб
л.VIIIа
л.VIIIб
л.IXа
л.IXб
л.Xа
л.Xб
л.XIа
л.XIб
л.XIIа
л.XIIб
част III
с.1-20
с.1
с.2
с.3
с.4
с.5
с.6
с.7
с.8
с.9
с.10
с.11
с.12
с.13
с.14
с.15
с.16
с.17
с.18
с.19
с.20
с.21-40
с.21
с.22
с.23
с.24
с.25
с.26
с.27
с.28
с.29
с.30
с.31
с.32
с.33
с.34
с.39
с.40
с.41-60
с.41
с.42
с.43
с.44
с.45
с.46
с.47
с.48
с.49
с.50
с.51
с.52
с.53
с.54
с.55
с.56
с.57
с.58
с.59
с.60
с.61-80
с.61
с.62
с.63
с.64
с.65
с.66
с.67
с.68
с.69
с.70
с.71
с.72
с.73
с.74
с.75
с.76
с.77
с.78
с.79
с.80
с.81-100
с.81
с.82
с.83
с.84
с.85
с.86
с.87
с.88
с.89
с.90
с.91
с.92
с.93
с.94
с.95
с.96
с.97
с.98
с.99
с.100
с.101-120
с.101
с.102
с.103
с.104
с.105
с.106
с.107
с.108
с.109
с.110
с.111
с.112
с.113
с.114
с.115
с.116
с.117
с.118
с.119
с.120
с.121-140
с.121
с.122
с.123
с.124
с.125
с.126
с.127
с.128
с.129
с.130
с.131
с.132
с.133
с.134
с.135
с.136
с.137
с.138
с.139
с.140
с.141-160
с.141
с.142
с.143
с.144
с.145
с.146
с.147
с.148
с.149
с.150
с.151
с.152
с.153
с.154
с.155
с.156
с.157
с.158
с.159
с.160
с.161-180
с.161
с.162
с.163
с.164
с.165
с.166
с.167
с.168
с.169
с.170
с.171
с.172
с.173
с.174
с.175
с.176
с.177
с.178
с.179
с.180
с.181-200
с.181
с.182
с.183
с.184
с.185
с.186
с.187
с.188
с.189
с.190
с.191
с.192
с.193
с.194
с.195
с.196
с.197
с.198
с.199
с.200
с.201-220
с.201
с.202
с.203
с.204
с.205
с.206
с.207
с.208
с.209
с.210
с.211
с.212
с.213
с.214
с.215
с.216
с.217
с.218
с.219
с.220
с.221-240
с.221
с.222
с.223
с.224
с.225
с.226
с.227
с.228
с.229
с.230
с.231
с.232
с.233
с.234
с.235
с.236
с.237
с.238
с.239
с.240
с.241-260
с.241
с.242
с.243
с.244
с.245
с.246
с.247
с.248
с.249
с.250
с.251
с.252
с.253
с.254
с.255
с.256
с.257
с.258
с.259
с.260
с.261-280
с.261
с.262
с.263
с.264
с.265
с.266
с.267
с.268
с.269
с.270
с.271
с.272
с.273
с.274
с.275
с.276
с.277
с.278
с.279
с.280
с.281-290
с.281
с.282
с.283
с.284
с.285
с.286
с.287
с.288
с.289
с.290
част IV
с.291-318
с.291
с.292
с.293
с.294
с.295
с.296
с.297
с.298
с.299
с.300
с.301
с.302
с.303
с.304
с.305
с.306
с.307
с.308
с.309
с.310
с.311
с.312
с.313
с.314
с.315
с.316
с.317
с.318
част V
с.319-338
с.319
с.320
с.321
с.322
с.323
с.324
с.325
с.326
с.327
с.328
с.329
с.330
с.331
с.332
с.333
с.334
с.335
с.336
с.337
с.338
заден форзац
задна кора
еталон