-
№ 841

Книга Нарицаемаѧ Свѧтче или Календарь Вѣчный, : Собранъ ѿ много различны дрՃги, заради леснота болгарскомՃ народՃ; оукрашенъ сосъ многՃ назначеніѧ потребны на секимՃ человѣкՃ, и изданъ на болгарски за потреба на единородните православни братие, Собранъ и

Автор: Йоанович, Найден
Година: 1843 г.
Град: Букурещ
Издателство: Типография на Захария Каркалеки и сина его
Страници: 83
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 6
Бележка:
  Колекция Български Възрожденски книги
(1806г. - 1878 г.)

Описание

Съдържа: Месецослов от март до февруари, с. 3-36 ; В скарата дето има погодинете звезда, знайте що са тия години високостни (1843-1904) с. 27-30 ; Таблица Пасхалия ; За еврейската Пасха, 31-32 ; Турските месеци, с. 33-35 ; Пасхални ръце, с. 36-41 ; Описание полезно (за постите), с. 42-47 ; Леточисление, с. 48-50 ; Разделение на дните и годините, с. 51-56 ; Родословие (на турския султан и руския император), с. 57-58 ; Описание на панаирите, с. 59-60 ; Разписание на някои известни български градове ..., с. 61-66 ; Ново лекарство за чумата, с. 67-70 ; Число на човеците, които живеят по цялата земя, с. 70-78 ; Секои учител е должен ..., 79-80. [abstract] Книгата е в много лошо състояние.; От библиотеката на Никола Начов е.; Статиите от с. 48-78, са заети от книгата на Христодул К. Сичан-Николов. Мѣсецослов или Календарь Вѣчный. Собранъ отъ различны дрՃги, оукашенъ сосъ многՃ назначеніѧ потребны секомՃ человѣкՃ, и и-зданъ на Болгарски за потреба на единородныте, сосъ иконыте на седмьте Планеты и дванадесетьте Зодіи. отъ ХристодՃла К: Х: Сичанъ Николовъ. Изданіе второ. 1942., с. 5-6, 75-88.; На задната корица е отпечатано съдържанието.; Спомоществователи:; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина. Т. 1. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878. Под ред. на Александър К. Бурмов. С., Наука и изкуство, 1957, № 3249, с. 156.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги 1802-1877. С., Държавна печатница, 1923, № 80, с. 90-91.; Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 357-358.; Българска възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... : Енциклопедия. С., Петър Берон, 1988, с. 295.

Съдържание

Книга Нарицаемаѧ Свѧтче или Календарь Вѣчный
Мс̑цъ Мартъ
Мс̑цъ Апрιллιй
Мс̑цъ Маій.
Мс̑цъ ІՃній
Мс̑цъ ІՃлій
Мс̑цъ АѵгՃстъ
Мс̑цъ Септемврій
Мс̑цъ Октѡврій
Мс̑цъ Ноемврій
Мс̑цъ Декемврій
Мс̑цъ ІаннՃарій
Мс̑цъ ФеѵрՃарій
Въ скарата дето има погодините ѕвезда. знаите за щоса тиа години високочни
Това казՃва за евреиската паска покрՃгь лՃне насекоѧ годинаса намира и като направать тіѧ паската, после и ніѧ щото иде неделѧта. ПразнՃваме ст҃ое воскресеніе аколи искашь да ги намервашь ѿ акъль ати наоучи това дачетешь наՃсь
Това казՃва заради какво викать тՃрците месечините
Тιѧ рՃце са заради, врՃцѣ лѣто и крՃгь сл҃нцՃ
Таѧ рՃка е заради мс̑ците...
Лѣточисленіе
Раздѣленіе на дните и годиныте
Родословіе
СՃлтанъ АбдՃлъ-Меџидъ
Николай Павловичъ Императоръ и Самодержецъ всеѧ Россιи
Описаніе на познаменитыте панаире
Расписаніе на Нѣкои попрочՃты градыща Болгарски, по колкՃ часове са далекъ отъ Цариградъ и отъ Свищовъ сосъ азбՃчно нарѣжденіе
Ново лѣкарство за чՃмата
Число на человѣцыте що живѣѧтъ по сичката землѧ
Англіа (Ингилизското царство)
АՃстріа (Немць’ιа)
Галліа (Франца)
БрՃсіа (БрантабՃрско)
Россіа
ТՃрското царство
Таблица на приходете (гелърете) на погорныте царства во общото сокровище (хазне)огорныте царства во общото сокровище (хазне)
По колкՃ иматъ воинство